Enter your keyword

Škola v číslech …

Škola v číslech …

ŠKOLA V ČÍSLECH …

… za první pololetí školního roku 2023/2024 škola hodnotila na pedagogické radě 22. 1. 2024 .výsledky vzdělávání 631 žáků.
K 22. 1. 2024 má škola celkem 640 žáků, tj. 9 žáků je vzděláváno podle § 38 a) (děti studující v zahraničí).
Z 631 žáků:
– získalo vyznamenání 481
– prospělo 150
– mají odloženou klasifikaci 2 žáci
– je 9 žáků uvolněno z tělesné výchovy

Žádnému žákovi v I. pololetí nebyla udělena snížená známka z chování.
Kázeňské opatření – NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE – bylo uděleno 40 žákům.
Kázeňské opatření – DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE – bylo uděleno 14 žákům.
POCHVALU TŘÍDNÍHO UČITELE získalo za I. pololetí 340 žáků.
POCHVALU ŘEDITELKY ŠKOLY obdrželo 13 žáků.


 

Z „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ bylo podpořeno v I. pololetí 35 žáků. Celkové náklady na obědy činily 73 884,- Kč a na školní družinu 9 600,- Kč.
Z programu „Obědy pro děti“ od společnosti Women for Women bylo podořeno 11 dětí v celkové výši 19 394,- Kč.