Enter your keyword

GDPR – General Protection Data Regulation

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 (dále jen „ZŠ“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

ZŠ je správcem, v některých případech pouze zpracovatelem osobních údajů.
Kontaktní adresa správce:
Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400, 130 00, Praha 3,
Mgr. Vendula Jurášková, reditelka@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 412, ID: wafdn9y

ZŠ, na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením, jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pro potřeby oznámení uvádíme kontaktní údaje:
S účinností od 1. 9.  2020 funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:
Ing. Radek Pomije, MBA
Městská část Praha 3

Odbor kancelář úřadu
Lipanská 7, Praha 3 (kancelář 301)
Tel.: +420 222 116 711
Mobil: +420 770 148 439
pomije.radek@praha3.cz
www.praha3.cz

ZŠ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:
a) zákonné povinnosti
b) zajištění interních procesů

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění úkolů ve veřejném zájmu, kterou je ZŠ pověřena, na základě právního předpisu, na základě oprávněného zájmu školy, na základě souhlasu zákonných zástupců dětí, dále pro splnění právních povinností, které se na ZŠ vztahují, nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů .
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není ZŠ uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů v ZŠ nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.Pokud jsou v ZŠ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
• požadovat od ZŠ informaci o zpracování osobních údajů;
• požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných ZŠ;
• požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ZŠ jsou nepřesné);
• požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ZŠ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
• požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a ZŠ;
• podat stížnost dozorovému orgánu.
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Pokud ZŠ zpracovává osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů, poskytne subjektu údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů informace o zpracování jejich osobních údajích:
• v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány,
• nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikaci,
• nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.