Enter your keyword

Měkké dovednosti

Skills Builder

ZŠ Jeseniova se zapojila do projektu rozvoje měkkých dovedností v roce 2019.
Metodika  Skills Builder., se kterou pracujeme, se zaměřuje na 8 základních měkkých dovedností.
Ve školním roce 2023/2024 jsme si dali cíl propojit měkké dovednosti s celoročním a celoškolním projektem Olympiáda 2024.
Skills Builder rozvíjí dovednosti důležité pro úspěch a vlastní spokojenost:
• podporuje cílevědomost a motivaci
• rozvíjí u kritické myšlení a samostatné učení
• učí řešit problémy a spolupracovat
Rozvíjet měkké dovednosti u dětí nebylo nikdy tak důležité, jako právě v současné době.
Výzkumy ukazují, že budování osmi základních dovedností může podpořit psychickou pohodu a zlepšit studijní výsledky a lépe děti připravit do života.
Metodika Skills Builder je postavena na univerzálním rámci, který každou z těchto základních měkkých dovedností člení do 16 jednoduchých, na sebe navazujících kroků. Během výuky ve škole probíráme a procvičujeme s dětmi kroky jednotlivých dovedností.

8 základních měkkých dovedností:

Schopnost naslouchat” se zaměřuje na: “Přijímání, zapamatování si a zpracování informací nebo myšlenek”.
Prezentační dovednosti” se zaměřují na: “Rozvoj vhodného vyjadřování a kultury mluveného projevu”.
Schopnost řešit problémy” se zaměřuje na: “Strategie hledání řešení složitých situací a výzev”.
Kreativní myšlení” se zaměřuje na: “Zapojení představivosti, vymýšlení nových nápadů, inovativních řešení”.
Pozitivní nastavení” se zaměřuje na: “Používání taktik a strategií k vyrovnání se s dílčími neúspěchy a k dosažení svých cílů.
Cílevědomost” se zaměřuje na: “Na stanovení jasných a hmatatelných cílů, dosažitelných pomocí navrženého funkčního plánu”.
Vůdčí schopnosti” se zaměřuje na: “Podporu, povzbuzení a motivaci ostatních k dosažení společných cílů”.
Týmová práce” se zaměřuje na: “Spolupráci vedoucí ke splnění společného cíle”.

Více na https://skillsbuilder.scholaempirica.org/

 


MĚKKÉ DOVEDNOSTI

Skills Builder Partnership
Koordinátorem projektu Skills Builder je Mgr. Karla Dalecká
Projekt Skills Builder byl prodloužen do listopadu 2023, Nositelem projektu je SCHOLA EMPIRICA, která garantuje kvalitu proškolení pedagogických pracovníků naší školy, tak aby se následně sami stali nositeli rozvoje měkkých dovedností ve vzdělávání žáků.
Aktivními členy týmu Skills Buidler jsou Mgr. Karla Dalecká, Mgr. Jana Ulmanová, Mgr. Marie Komorousová, Mgr. Kamila Půlpytlová.


Měkké dovednosti …

jsou obtížně měřitelné (na rozdíl od tzv. tvrdých dovedností). Jedná se o dovednosti spojené se sociální a emoční inteligencí:

– schopnost naslouchat
– prezentační dovednosti
– schopnost řešit problémy
– kreativní myšlení
– pozitivní nastavení
– cílevědomost
– vůdčí schopnosti
– týmová práce

ZŠ Jeseniova navázala spolupráci s organizací SCHOLA EMPIRICA a do projektu SKILLS BUILDER se zapojilo v únoru roku 2020 deset pedagogických pracovníků školy, který byli proškoleni v metodice a jejichž úkolem bylo ověřit nově získané znalosti a dovednosti v praxi.
Jan Dvořák, dvorak@zsjeseniova.cz
Mgr. Radek Reichert, reichert@zsjeseniova.cz
Mgr. Václav Mikuta, mikuta@zsjeseniova.cz
Mgr. et Mgr. Pavlova Erika, pavlova@zsjeseniova.cz
Ing., Bc. Alice Brettová, brettova@zsjeseniova.cz
Mgr. Jana Ulmanová, ulmanova@zsjeseniova.cz
Mgr. Dalecká Karla, dalecka@zsjeseniova.cz>
Mgr. Komorousová Marie, komorousova@zsjeseniova.cz
Ing. Hedvika Nováková, novakovah@zsjeseniova.cz
Mgr. Kamila Půlpytlová, pulpytlova@zsjeseniova.cz