Enter your keyword

Začít spolu

ZAČÍT SPOLU …

… je velmi kvalitní a propracovaný program vzdělávání pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Naše škola aktivně zařazuje do vzdělávání žáků prvky programu Začít spolu.
Vedení ZŠ Jeseniova vnímá školu jako celek a preferuje vyvážené rozložení metod, forem práce v paralelních třídách a jejich návaznost ve vyšších ročnících.


V roce 2021 škola navázala spolupráci se společností Step by Step a od září 2021 pracuje pod supervizí lektory programu Začít spolu Mgr. Jany Sadilové.
Impuls pro program Začít spolu vzešel ze strany rodičovské veřejnosti. ZŠ Jeseniova nerealizuje program Začít spolu v podobě,  že by ho automaticky celý převzala, ale vybírá si prvky metod a forem vzdělávání, které vyhovují konkrétní třídě a korespondují se zaměřením pedagoga.

1. 2. 2022 proběhlo setkání pedagogických pracovníků s Mgr. Janou Sadilovou, lektorkou programu Začít spolu.
23. 2. 2022 setkání rodičů, pedagogů a lektorky Mgr. Jany Sadilové k programu Začít spolu.
duben 2022 náslechy a hospitace pedagogů I. stupně ZŠ Jeseniova v hodinách Mgr. Jany Sadilové
26. a 27. května 2022 školení vedení školy – program Začít spolu – účastnila se PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.
15. 6. 2022 Rodičovská kavárna na téma „Začít spolu“. Rodičovská kavárna je nový formát neformálního setkávání rodičů ZŠ Jeseniova, kteří se aktivně zajímají o vzdělávání a výchovu dětí. Impuls k této aktivitě vzešel ze strany rodičů..