Enter your keyword

Vzdělávání

základní škola, praha 3, jeseniova je …

  • plně organizovaná (tj. žáci ji mohou navštěvovat od 1. do 9. třídy)
  • státní škola, tj.  je zapsána v Rejstříku škol a je řízená Ministerstvem školství .
  • zřízená, vybudovaná, udržovaná  a provozně financována Městskou částí Praha 3

VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ …

jsou hodnoty, které uznáváme, rozvíjíme a ve kterých se zdokonalujeme.

cíle základního vzdělávání…

jsou formulovány ve Školském zákonu: „Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.“
[Školský zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=c%C3%ADl]
… a ve Strategii 2030+ – dokumentu, který obsahuje strategii vzdělávání politiky České republiky do roku 2030+. „Cílem vzdělávání v následující dekádě je základními a nepostradatelnými kompetencemi vybavený a motivovaný jedinec, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch jak svého vlastního rozvoje, tak s ohledem na druhé a ve prospěch rozvoje celé společnosti.“ 

rámcové vzdělávací programy…

…vydává Ministerstvo školství a v nich „stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání dále stanoví členění obsahu vzdělávání podle jednotlivých období nebo ročníků. Podmínky ochrany zdraví pro uskutečňování vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.“
[Školský zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=c%C3%ADl]

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM…

… „vydává ředitel  školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii.“
[Školský zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2022-09-23]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=c%C3%ADl]

Školní vzdělávací program ZŠ Jeseniova  Platnost dokumentu od 1. 9. 2013
ředitel školy: Mgr. Jiří Lébr
koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Nováková
Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu ZŠ Jeseniova
„Vzdělávání žáků s SVP – speciálními vzdělávacími potřebami“
Platnost dokumentu od 1. 9. 2020
ředitelka školy: Mgr. Vendula Jurášková
koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Nováková
Dodatek č. 2 Školního vzdělávacího programu ZŠ Jeseniova
„Nová informatika“
Platnost dokumentu od 1. 9. 2021
ředitelka školy: Mgr. Vendula Jurášková
koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Nováková
Dodatek č. 3 Školního vzdělávacího programu ZŠ Jeseniova
„Jazykový kurz češtiny
Poznámka: od 1. 9. 2022 je Jazykový kurz češtiny zařazen  jako nepovinný předmět.
Platnost dokumentu od 1. 9. 2021
ředitelka školy: Mgr. Vendula Jurášková
koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Nováková
Dodatek č. 4 Školního vzdělávacího programu ZŠ Jeseniova
„Úprava učebního plánu sportovních tříd“
Platnost dokumentu od 1. 9. 2022
ředitelka školy: Mgr. Vendula Jurášková
koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Nováková
Dodatek č.5 Školního vzdělávacího programu ZŠ Jeseniova
„Úprava druhého cizího jazyka pro žáky-uprchlíky v 8. a 9. ročníku“
Platnost dokumentu od 1. 9. 2022
ředitelka školy: Mgr. Vendula Jurášková
koordinátor ŠVP: Mgr. Dana Nováková