Enter your keyword

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště Základní školy Praha 3, Jeseniova 96/2400 poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. poradenské a konzultační služby.

PRACOVNÍCI ŠPP

Mgr. Martin Tauber, výchovný a kariérový poradce, tauber@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 413
Mgr. Karla Dalecká, výchovný poradce pro I. stupeň, dalecka@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 427
Bc. Marie Komorousová, metodik prevence, komorousova@zsjeseniova.cz, tel. 222 103 428
PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D., školní psycholog, jiristova@zsjeseniova.cz, tel. 778 706 724
Pracovníci ŠPP mají pravidelné porady s vedením školy – 1x za čtrnáct dní (vždy v pondělí od 13:30).
Do školy dochází 1x za čtrnáct dní (vždy ve středu) Mgr. Dominika Majerová, psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3.


Pravidla poskytování poradenských a konzultačních služeb:

1. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně všem žákům, jejich zákonným zástupcům a všem pedagogickým pracovníkům.
2. Poskytování poradenské služby je především úkolem školní metodičky prevence, výchovného a kariérního poradce.
3. Při poskytování poradenských služeb všichni postupují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4. Přístup k osobním údajům žáků a jejich zákonných zástupců se řídí platnými zákony a směrnicemi problematiky GDPR – s osobními údaji bude nakládáno dle § 28 odst. 4–6 zákona č. 561/2004 Sb. a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES – dále jen „GDPR“.
5. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu není třeba, jedná-li se o krizovou intervenci.

Náplň práce školního poradenského pracoviště 

Cílová skupina žáci:
 • Vytvářet vhodné podmínky pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků a pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání. 
 • Pomáhat při utváření jednotlivých třídních kolektivů a podporovat zdravé školní klima. Sledovat klima tříd. 
 • Naplňovat vzdělávací potřeby a rozvíjet schopnosti, dovednosti a zájmy žáků: základy osobnostního a sociálního růstu, které podporují školní a kariérovou úspěšnost; uplatnění dovedností, které vedou k pocitu bezpečí žáků ve školním i mimoškolním prostředí; osvojení postojů, dovedností a znalostí, které žákům umožní pochopit a respektovat nejen sebe, ale i ostatní spolužáky. 
 • Poskytovat odbornou pomoc při volbě povolání: získání základů k osvojení takových dovedností, postojů a znalostí, které žákům umožňují přechod na školu vyššího typu; pochopení vztahu mezi osobními kvalitami a světem práce; vývoj profesních cílů jako výsledku profesionální orientace a řady zájmových aktivit. 
 • Pomoci nalézt vhodnou volbu vzdělávací cesty: získání dovedností, postojů a znalostí, které zefektivní učení; uplatnění strategií, které vedou k dosažení úspěchu ve škole; pochopení vztahu mezi školní prací a životem ve společnosti. 
 Cílová skupina žáci se speciálními vzdělávacími potřebami(SVP):
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.  
 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.  
 • Poskytnutí odborné podpory při začlenění do běžného školního kolektivu. 
 • Na základě doporučení odborných center (PPP, SPC) zajistit individuální integraci.  
 • Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin.  
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.  
 • Kontinuální spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – pedagogicko-psychologická poradna (PPP), speciálně pedagogické centrum (SPC). 
 Cílová skupina žáci nadaní a mimořádně nadaní: 
 • Vyhledávat děti nadané, mimořádně talentované a vytvářet pro ně vhodné, motivující prostředí a podmínky.  
 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky nadané.  
 • Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.  
 • Neustále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.  
 • Zapojovat tyto žáky do soutěží, projektů.  
 • V případě mimořádně nadaného žáka spolupracovat se školským poradenským zařízením (PPP).  
 Cílová skupina žáci neprospívající:
 • Zajištění primární prevence školní neúspěšnosti.  
 • Včasná péče o neprospívající žáky. 
 • Odborná pedagogická pomoc těmto žákům. 
 • Pomoci nalézt vhodnou volbu vzdělávací cesty, vyzdvihnout jejich přednosti před nedostatky. 
 Cílová skupina žáci s poruchami chování:
 • Předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.  
 • Minimalizovat neomluvenou absenci. 
 • Poskytovat pomoc žákům v obtížných životních situacích.
 • Pracovat s třídními kolektivy, včas řešit aktuální problémy ve třídě. 
 • Neustálá spolupráce s poradenskými centry – PPP, SPC, SVP, OSPOD.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.  
Cílová skupina – zákonní zástupci žáků:
 • Prohlubovat a zlepšovat spolupráci se zákonnými zástupci: třídní schůzky, individuální konzultace, řešení konkrétních problémů. 
 • Poskytovat zákonným zástupcům co nejkompletnější informace z poradenské problematiky.  
 • Zapojit zákonné zástupce do mimoškolních aktivit organizovaných školou. 
 • Pomoci zákonným zástupcům při komunikaci se školskými poradenskými zařízeními. 
Cílová skupina – pedagogičtí pracovníci školy: 
 • Rozvíjení profesních dovedností pedagogických pracovníků.  
 • Rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí. 
 • Poskytovat metodickou pomoc a podporu učitelům při začleňování problematiky psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školního vzdělávacího programu.  
 • Pomoc při včasné intervenci u aktuálních problémů u jednotlivých žáků a třídních kolektivů. 

Výchovný poradce

Mgr. Martin Tauber
Mgr. Karla Dalecká 

 • koordinace poradenských služeb ve škole 
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 
 • organizace péče o mimořádně nadané a nadané žáky 
 • organizace péče o žáky vzdělávající se dle individuálního vzdělávacího plánu 
 • kariérní poradenství – pomoc při výběru vhodného oboru SŠ a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy
  řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem 
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků 
 • pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole 
 • spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče 
 • zajištění vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • péče o žáky, kterým bylo doporučeno zařazení do speciálního vzdělávání – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti
 • pomoc a podpora žáků při řešení osobních problémů 

Školní metodik prevence

Bc. Marie Komorousová 

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů – kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod. 
 • individuální pomoc žákům při řešení osobních problémů 
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, řešení neomluvené a zvýšené omluvené absence 
 • řešení problémů spojených se školním neprospěchem 
 • pomoc rodičům se zajištěním kontaktů a spolupráce s pracovníky v oblasti řešení sociálně patologických jevů 
 • příprava a realizace Minimálního preventivního programu školy 
 • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a mládeže – OPPP, Policie ČR 
 • práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2021/2022

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2020/2021

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2017/2018

MINIÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2018/2019

KRIZOVÝ PLÁN