Enter your keyword

Informace ze zákona

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
Vyhláška č. 422/2006 Sb.
1. Název Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400
 2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace zřízená MČ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85, Praha 3
Zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení od 1. 1. 2005
Zřízena na účelem poskytováni základního vzdělávání
Součástí je školní družina
3. Organizační struktura
4.1. Kontaktní spojení Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400
Jeseniova 2400/96
Praha 3
130 00
4.2. Adresa úřadovny
pro osobní návštěvu
Základní škola Praha 3, Jeseniova 96/2400
Jeseniova 2400/96
Praha 3
130 00
4.3. Úřední hodiny pondělí – pátek 7:30 – 11:30 a 12:00 – 15:00
4.4. Telefonní čísla kancelář školy: 222 103 411
ředitelna: 222 103 412
4.5. Číslo faxu není k dispozici
4.6. Adresa internetové
stránky
www.zsjeseniova.cz
4.7. Adresa
e-podatelny
ID datové schránky: wafdn9y
4.8. Další elektronické
adresy
kancelar@zsjeseniova.cz
5. Případné platby
lze poukázat
č. ú.: 2000792369/0800
6. IČ 63831341
7. DIČ
8.1. Seznamy
hlavních dokumentů
školní vzdělávací program
školní řád
organizační struktura
formuláře
výroční zprávy o činnosti školy
výroční zprávy podle zákona 106/1999 (Zákon o svobodném přístupu k informacím)
8.2. Rozpočet Rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2026 jsou zveřejněny na webu zřizovatele v sekci Samospráva/Zastupitelstvo/Rozpočet MČ Praha 3
Rozpočet na rok 2020,  Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2025.
9. Žádosti o informace Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.
Ústní podání – telefonicky, osobně v kanceláři školy
Písemné podání – žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:
– u fyzické osoby – jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně), datum a podpis
– u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně), datum a podpis
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádost, stížnost, návrh, podnět je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.
11. Opravné prostředky Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli MČ Praha 3 prostřednictvím ředitelky školy.
12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné zprávyŽivotní situace
14.1. Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz
14.2. Vydané právní předpisy  Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Sazebník nadřízeného orgánu – zřizovatele MČ Praha 3
16. Licenční smlouvy V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Výroční zprávy školy