Enter your keyword

Informatika

NOVÁ INFORMATIKA

ZŠ Jeseniova zavedla novou informatiku od 1. 9. 2021.
Předmět Informační a komunikační technologie byl do 1. 9. 2021 na naší škole vyučován od 5. do 9. ročníku.
Od 1. 9. 2021 jsme  nově zařadili předmět INFORMATIKA od 4. ročníku do 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně.

PŘECHODNÉ OBDOBÍ…

… do roku 2024 využíváme na proškolení pedagogických pracovníků a praktické ověření nových pomůcek ve výuce. Získané poznatky a zkušenosti nám umožňují vhodné nastavení vzdělávacího programu a plánů.

JAKÉ NOVÉ POMŮCKY VYUŽÍVÁME PŘI VÝUCE INFORMATIKY?

KAM SE ZTRATIL TEXTOVÝ EDITOR, TABULKOVÝ KALKULÁTOR, PROGRAM NA PREZENTACE A DALŠÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY ČI APLIKACE?

… nic z výše uvedeného se ze vzdělávání žáků neztrácí, ale přesouvá do ostatních vzdělávacích oblastí. Zařazování výukových programů/aplikací, elektronických slovníků, map, dat, fotografií … do vzdělávání žáků je zcela běžné. Dřívější podoba referátů (referovat = podat zprávu) je v současné době běžně podpořena prezentací v PowerPointu, zároveň je zcela přirozené zpracovávat text v textovém editoru, počítat či vizualizovat statistické údaje v tabulkovém kalkulátor …

NOVÝ CÍL VZDĚLÁVÁNÍ …

… pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života

NOVÁ KOMPETENCE

Na konci základního vzdělávání žák:
– ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
–  získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
– vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
–  využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
– chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání
– předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky