Enter your keyword

SPORTOVNÍ TŘÍDY

Sportovní třídy..

mají na naší škole dlouholetou tradici, která se datuje od roku 1972.
Sportovní třídy Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400 jsou zařazeny Českým atletickým svazem mezi nejlepší v Praze a i mezi nejlepší v České republice.
Sportovní třídy Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400 jsou součástí Sportovního střediska, které při Sportovním klubu ZŠ Jeseniova zřizuje Český atletický svaz. Sportovní středisko je jedním z článků péče o talentovanou mládež podporovanou Ministerstvem školství České republiky. Sportovní klub ZŠ Jeseniova je samostatným ekonomickým a právním subjektem, jehož úkolem je rozvoj sportovního talentu dětí.
Řízením sportovních tříd je pověřen ředitelkou školy  Mgr. Tomáš Korbel (korbel@zsjeseniova.cz).


21. 3. 2024 od 10:00 hodin se koná Den otevřených dveří pro zájemce o sportovní třídu 2024/2025. Sraz je v 9:55 před hlavním vchodem do budovy školy. Talentové zkoušky proběhnou 15. 5. 2024 od 15:00 na školním hřišti. Náhradní termín talentových zkoušek je stanoven na 29. 5. 2024 od 15:00. NEZAPOMEŇTE vyplnit přihlášku k talentovým zkouškám.


Co je třeba splnit pro přijetí do sportovní třídy?

Sportovní třídy jsou součástí II. stupně Základní školy Jeseniova. Žáci se zájmem o sport (atletiku) jsou přijímání do 6. ročníku.
O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy Mgr. Vendula Jurášková na základě:
– doporučení Sportovního klubu ZŠ Jeseniova, který organizuje a zajišťuje talentové zkoušky
/ Pokud Vaše dítě neuspěje u talentových zkoušek, můžete se s odvoláním obrátit na Mgr. Daniela Musila, musil@zsjeseniova.cz
– dosavadního prospěchu (průměr do 2,0)
– po absolvování vstupní prohlídky sportovního lékaře, včetně zátěžového testu (W170)

Doporučujeme k prostudování letáček, který obdrželi návštěvníci Dne otevřených dveří 9. 3. 2023


Sportovní třídy – legislativa

Zákon č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 17 odst. (2)
(1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
(2) K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů. Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům vykonávajícím sportovní přípravu může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 9
(1) Ředitel školy zařadí žáka do třídy nebo skupiny žáků s rozšířenou výukou některého předmětu nebo skupin předmětů stanovených školním vzdělávacím programem (dále jen „rozšířená výuka“) na základě posouzení nadání a předpokladů žáka a se souhlasem zákonného zástupce žáka.
(2) Žák je ze skupiny žáků nebo třídy s rozšířenou výukou přeřazen do skupiny žáků nebo třídy bez rozšířené výuky v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku, nebo i z jiných závažných důvodů. Ředitel školy přeřadí žáka v rámci školy na základě doporučení vyučujícího daného předmětu a po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může být žák přeřazen i v průběhu pololetí.

Vyhláška č. 27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných § 27
(
1) Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
(2) Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.(3) Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne.
(4) Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech.
(5) Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na výuce ve vyšším ročníku.
(6) Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu.