Enter your keyword

Třídnické hodiny

TŘÍDNICKÉ HODINY

– základní stavební kámen prevence
– podpora zdravých vztahů ve třídě, rozvoj sociálních kompetencí
– prostor pro vyjádření jednotlivce a prezentace jeho názoru směrem ke spolužákům a třídnímu učiteli
– společné plánování (výlety, akce, projekty…), ale i hraní komunikačních her, či v ranních hodinách společná snídaně v prostorách školní kuchyňky
Ve školním roce 2022/2023 má každá třída nastavenu jednu TŘÍDNICKOU HODINU za měsíc povinně. Pokud třídní učitel uzná za vhodné, může zařadit do PLÁNU dvě TŘÍDNICKÉ HODINY za měsíc (nový třídní kolektiv/ náročné složení třídního kolektivu/…).
Třídní učitel vyznačí hodiny v informačním systému školy – portal.dmsoftware.cz a seznámí s PLÁNEM TŘÍDNICKÝCH HODIN rodiče.
TŘÍDNICKÁ HODINA může být svolána i mimořádně (mimo plán) v případě aktuální potřeby – řešení problémové situace ve třídě.
Ze strany rodičů očekává škola maximální spolupráci a žádá je, aby děti z třídnických hodin zbytečně neomlouvali.
PLÁN TŘÍDNICKÝCH HODIN a zápisy z nich (zápis mohou provádět i žáci) odevzdávají třídní učitelé zástupcům ředitelky školy. TŘÍDNICKÝCH HODIN se mohou účastnit i přizvaní hosté – ředitelka školy a její zástupci, výchovní poradci, metodička prevence, další zaměstnanci školy a externí spolupracovníci, kteří se zabývají příslušnou problematikou. TŘÍDNICKÉ HODINY se odehrávají mimo výuku (tj. mimo stanovený rozvrh), trvají minimálně 40 minut a účastní se jich alespoň 70% žáků třídy.
V souladu s Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo 30.8. 2022 od 8:30 do 16:30 školení třídních učitelů „Jak vést třídnické hodiny“.