Enter your keyword

Organizace vzdělávání v týdnu od 19. dubna 2021

Organizace vzdělávání v týdnu od 19. dubna 2021

Informace pro rodiče a žáky, kteří se v týdnu od 19. 4. do 23. 4. účastní on-line výuky:

-rozvrh hodin pro příští týden najdou žáci na portal.dmsoftware.cz
-výdej obědů pro žáky na distanční výuce probíhá od 13:00 do 14:30 u zadního vstupu do školní jídelny (žáci si přihlašují/odhlašují stravu sami)


Informace pro rodiče a žáky, kteří mají v týdnu od 19. 4. do 23. 4. prezenční výuku

1. A, 1. B, 1. C, 3. A, 3. B, 5. A, 5. C
Ranní družina není v provozu
Organizace vstupu do školy
– žáci 9. ročníků, kteří pokračují ve skupinových konzultacích přichází od 7:45 do 7:55 hlavním vchodem/ žáci 9. ročníků projdou šatnou, přezují se a pokračující do určených učeben/ před zahájením výuky v pondělí a ve čtvrtek provedou žáci pod dohledem vyučujícího antigenní testy (organizaci zajišťuje Martin Tauber)
– žáci 1. a 3. ročníku, třídy 5. A a 5. C vstupují do budovy od 7:30 do 8:30
– třídy 1. A, 1. B, 1. C a 3. A použijí boční vchod školní družiny
– třídy 3. B, 5. A, 5. C přijdou do školy vstupem přes hřiště (branka z ulice Jana Želivského)
– u bočního vchodu ŠD i přes hřiště bude pracovník školy pověřený dozorem (ŠD Maryna Pidmalivská/ hřiště Milan Gála a Kateřina Štěpánková)
– do budovy mohou vstoupit žáci bez nutnosti testování,
pokud odevzdají dozoru negativní výsledek RT-PCR nebo POC antigenního testu, který byl proveden na odběrovém místě a není starší 48 hodin
pokud odevzdají dozoru potvrzení lékaře, lékařskou zprávu, že absolvovali izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu
– ostatní žáci mohou vstoupit do budovy po provedení kontrolního antigenního testu
– každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví

Jak bude prováděno testování žáků I. stupně
– typ testů, které budeme pro testování používat

– škola vymezila 4 místnosti pro testování
– u bočního vchodu školní družiny
velká družina – samotestování žáků za dozoru pověřené osoby (Gabriela Babušová)
malá družina – testování žáků za asistence rodičů (Eva Karolová)/ v případě, že testování bude provádět prarodič (nebo jiná osoba) je nutné doložit pověření zákonnými zástupci
– u vstupu přes hřiště
školní klub – samotestování žáků za dozoru pověřené osoby (Vendula Jurášková)
učebna 2. B – testování žáků za asistence rodičů/v případě, že testování bude provádět prarodič (nebo jiná osoba) je nutné doložit pověření zákonnými zástupci
– testování bude prováděno od 7:30 do 8:30
– žák po odběru vzorku pokračuje do šatny a třídy (třídní učitelka vykonává dozor ve třídě od 7:30/ výuka začne ve dnech testování 2. vyučovací hodinou)
– v případě pozdějšího příchodu žáka v testovacích dnech (pondělí, čtvrtek) je nutné testování provést dodatečně/ obdobně – pokud žák bude v pondělí chybět a přijde až v úterý, je nutné dodatečné testování

Jaký je postup v případě pozitivního výsledku
– škola bude telefonicky kontaktovat rodiče jen v případě pozitivního výsledku
– žák bude umístěn do karanténní místnosti a vyčká na příchod rodiče
– škola vytiskne potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu a rodič objedná dítě na PCR test
– rodič následně informuje školu o výsledku PCR testu

Stravování
Žáci na prezenční výuce půjdou na oběd během dopoledne. Výuka bude přerušena, celá třída se přemístí do jídelny. Žáci, kteří se nestravují, vyčkají až se spolužáci naobědvají a společně se pak vrátí do třídy. Všem strávníkům jsou automaticky obědy přihlášeny (jednotlivci prování odhlášky individuálně).

Ukončení výuky a odpolední družina
– 5. A a 5. C nemá odpolední družinu, výuka ukončena v 13:30
– odpolední provoz školní družiny pro 1. a 3. ročník je do 17:30/ třídy zůstávají ve svých kmenových učebnách
1. ročník
Konec výuky ve 13:00 (hlavní vchod)
Odchod z družiny 13:30 (boční vchod ŠD)
Odchod z družiny 15:30 (boční vchod ŠD)
3. ročník
Konec výuky ve 13:00 (hlavní vchod)
Odchod z družiny 14:00 (boční vchod ŠD)
Odchod z družiny 15:45 (boční vchod ŠD)

Informace pro rodiče, kteří jsou:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky

a potřebují zajistit péči o dítě (žáka I.stupně) v době on-line výuky – kontaktujte PhDr. Gabrielu Babušovou, Ph.D., zástupkyni ředitelky školy pro I. stupeň (babusova@zsjeseniova.cz, 222 103 413).

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku, kteří se účastní skupinových konzultací
Skupina 9. A (učebna M1)
pondělí: 1. hodina Čj – E. Procházková/ 2. hodina M – V. Jurášková
středa: 1 hodina M – V. Jurášková/ 2. hodina Čj – E. Procházková

Skupina 9.B 1 (učebna Ch)
pondělí: 1. hodina M – A. Brettová/ 2. hodina Čj – M. Tauber
čtvrtek: 1. hodina Čj – M. Tauber/ 2. hodina M – A. Brettová

Skupina 9. B 2 (učebna Z1)
pondělí: 1. hodina Čj – M. Tauber/ 2. hodina M – A. Brettová
středa: 1. hodina Čj – M. Tauber/ 2. hodina M- A. Brettová

Skupina 9. C (učebna Č3)
úterý: 1. hodina M – A. Brettová/ 2. hodina – Čj – J. Lébr
čtvrtek: 1. hodina M – A. Brettová/ 2. hodina – Čj – J. Lébr

Skupina M doučování (učebna M3)
čtvrtek: od 14:15 do 15:15 M – V. Mikuta

Skupiny žáků, kteří mají konzultace naplánovány na pondělí a čtvrtek, budou testovány antigenními testy na COVID.
indivkonzultaceod19_2