Enter your keyword

Jak postupuje škola a Hygiena hl. m. Praha při nahlášené pozitivitě žáka?

Jak postupuje škola a Hygiena hl. m. Praha při nahlášené pozitivitě žáka?

 Jaký je postup školy?

 1. Rodič informuje ředitelku školy (e-mail: juraskova@zsjeseniova.cz; 222 103 412) o pozitivním výsledku svého dítěte
 2. Ředitelka školy telefonicky kontaktuje rodiče, který nahlásil pozitivitu dítěte
  • Kdy byl žák naposledy ve škole?
  • Mělo dítě příznaky? Pokud ano, od kdy?
  • Kdy byl proveden test?
  • Kdy rodič obdržel výsledky testu?
 3. Ředitelka školy nebo třídní učitel/ka rozešle neprodleně hromadný e-mail rodičům ze třídy, ve které je nahlášena pozitivita. „Ve třídě 7.F byl nahlášen pozitivní žák. Vedení školy kontaktovalo Hygienu hl. m. Prahy. Jakmile škola obdrží další instrukce, budou Vám zaslány na e-mail“. V případě, že je pozitivita nahlášena v době, kdy jsou již žáci ve škole, zahrnuje zpráva také informace o navrhovaném postupu – vyzvednutí dětí ze školy.
 4. Ředitelka informuje zaměstnance školy formou zasláním hromadné zprávy. „Ve třídě 7.F je nahlášen pozitivní žák.“  V případě, že jsou již žáci ve škole, zahrnuje informace základní pokyny: Všichni učitelé a žáci třídy 7.F mají při výuce nasazeny respirátory. Třída zůstává i v době přestávek v učebně. Děti mohou jednotlivě na toaletu v době výuky.“ Ředitelka školy nebo její zástupce třídu neprodleně navštíví a sdělí instrukce dětem.
 5. Ředitelka školy se telefonicky spojí s Hygienou hl. m. Praha a podle aktuálních pravidel trasování vytvoří soubor rizikových kontaktů, který odešle na hygienu.
 6. Od 25. 10. Hygiena hl. m. Prahy rozesílá informační SMS zákonným zástupcům žáků, kteří byli v rizikovém kontaktu. Ředitelka školy rozešle rodičům e-mail s informací, zda Hygiena shledala důvody pro karanténní opatření, či nikoliv.
 7. Zástupci ředitelky školy nastaví výuku třídy 7.F od následujícího dne dle závěrů šetření Hygieny hl. m . Praha

Jak postupuje Hygiena hl. m. Praha od 25. 10. 2021 v případě nahlášené pozitivity žáka?

PRAVIDLA TRASOVÁNÍ
Pokud má žák pozitivní test na COVID a má i příznaky nemoci, trasuje hygiena dva dny od posledního kontaktu (tj. dne, kdy byl ve škole).
Pokud má žák pozitivní test na COVID a je bez příznaků, trasuje hygiena dva dny od provedení PCR-testu.
Karanténní opatření se nevztahuje na žáky očkované, v ochranné lhůtě (180 dní od prodělání nemoci COVID).
Od 1. 11. jsme zavedli ve třídách pevný zasedací pořádek, protože nově se trasování vztahuje na „blízké“ kontakty (děti, které sedí vedle, před a za pozitivně testovaným).

INFORMACE OD HYGIENY PRO RODIČE
Vážení rodiče,
dne DD. MM. RRRR bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do  DD. MM. RRRR  včetně (podle data posledního kontaktu s pozitivní osobou).
Karanténní opatření nařizuje Hygienická stanice hl. m. Prahy v souladu se zákonným zmocněním jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 64 písm. a) a d) zákona se nařídí osobě podezřelé z nákazy karanténa ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona.
V souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR ze dne 19. října 2021, čj.: MZDR 37994/2021-1/OVZ karanténní opatření aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění covid-19 provede se RT-PCR test.
Pokud bude Vaše dítě bez klinických obtíží a výsledek z odběru/PCR testu bude negativní, karanténa končí v termínu DD. MM. RRRR  včetně. (nově po 7 dnech)
Zdravotní stav dítěte v průběhu karantény doporučujeme telefonicky konzultovat s lékařem (pediatrem).
Karanténa se nenařídí osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
Karanténa se nenařídí také osobám, které mají dokončené očkování, tj.  osobám, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování,  za podmínky, že uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnůa očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19. V případě výskytu příznaků onemocnění covid-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
https://testovani.uzis.cz/
Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

Žádanku na vyšetření pro Vaše dítě vystaví pediatr elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.

Karanténa se týká pouze Vašeho dítěte, netýká se rodinných příslušníků. V případě, že by byla potvrzena pozitivita covid-19 u Vašeho dítěte, budou ze strany Hygienické stanice hl. m. Prahy činěna další opatření u Vás.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace zákonným zástupcům dětí, u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s covid-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že se na ně vztahuje karanténa. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte, nikoli zákonných zástupcůPro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Hygienická stanice hl. m. Prahy dále sděluje, že není oprávněna vydávat ošetřovné. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény, viz. informace uvedené na webu České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni ).