Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 25. 5. bude školu navštěvovat:
177 žáků od 1. do 5. ročníku, což je 65% z celkového počtu žáků na I. stupni
57 žáků 9. ročníku, kteří dochází na konzultace do 5.6, což je 79% deváťáků a 98% žáků, kteří se hlásí na střední školu s maturitou/ 8.6 se konají přijímací zkoušky na střední školy

Povolena je jen přítomnost žáků 1. stupně, kteří byli zákonným zástupcem přihlášeni do 18.5.2020

Abychom zajistili bezproblémový vstup do budovy školy, stanovili jsme pravidla a časový plán pro příchod a odchod žáků.
Pravidla:
žáci vstupují a opouští budovu předem určeným vchodem – vždy stejným
– u každého vchodu bude k dispozici dezinfekce
– před vchodem se žáci nezdržují, nevytváří hloučky a udržují doporučené rozestupy
– žáci se nepřezouvají, šatnami pouze prochází, veškeré oděvy a obuv si mohou odložit ve třídě, přezutí ponecháme na zvážení rodičů
– u každého vchodu bude předem určený pedagogický dozor

ČASOVÝ PLÁN PŘÍCHODŮ
Hlavní vchod – příchod a odchod uvedených tříd
– 7:30 – 7:40 1. A, 1. B, 1. C (projdou prostorem šaten 1. stupně)
– 7:40 – 7:50 2. A, 2. B (projdou prostorem šaten 2. stupně)
– 7:50 – 8:00 9. A (pondělí a středa), 9. B (úterý a čtvrtek)

Vchod školní družiny – příchod a odchod uvedených tříd
– 7:30 – 7:40 3. A, 3. B (schodiště u jídelny)
– 7:40 – 7:50 4.A, 4. B, 4. C (projdou přízemím žlutou chodbou a pokračují druhým schodištěm) 

Vstup přes hřiště bočním vchodem u tělocvičny – příchod a odchod uvedených tříd
– 7:30 – 7:40 5. A, 5. B, 5. C
– 7:40 – 8:00 9. C (pondělí a středa)

Do školy smějí vstupovat jen žáci bez doprovodu, rozlučte se s dítětem před vraty školy, aby nedocházelo ke shlukování osob

V případě, že se dítě výuky neúčastní, je potřeba ho omluvit, po příchodu předložit omluvenku. Při absenci 1 a více dnů z důvodu příznaků virového onemocnění požadujeme předložit nové čestné prohlášení

ČASOVÝ PLÁN ODCHODŮ
5. ročník – žáci odchází samostatně ve 12:30 
4. ročník – žáci odchází samostatně ve 13:30
1. až 3. ročník – časy odchodů: 14:00, 15:00 a 16:00, nutno uvést do notýsku informaci, zda žák půjde sám, nebo si ho rodič vyzvedne. Z provozních důvodů nežádejte o vyzvednutí dítěte mimo tyto stanovené časy.
Děti opouští budovu vchodem, kterým přišly.

Děti, které se účastní kroužku Věda nás baví, opustí školu a sejdou se s vedoucím na určeném místě.

Děti, které odcházejí na Malou atletiku, opustí školu a vyčkají u vchodu na hřiště na příchod vedoucí.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Od 25. 5. bude v provozu také školní jídelna.
Všechny strávníky žádáme o platby převodem.
Připomínáme! Nezapomenout ČIP do školní jídelny.

Čas: Velká jídelna Malá jídelna
11:20-11:40 4.B 4.C
11:40-12:00 5.B 5.A, C
12:00-12:20 4.A 2.sk. 3.B
12:20-12:40 3.A 1.sk. 3.B
12:40-13:00 2.A 2.B
13:00-13:20 1.C 1.B
13:20-13:40 1.A

Žáci, kteří nejsou přihlášeni ke stravování, se musí přesunout s celou skupinou do jídelny a vyčkat, až se ostatní děti naobědvají. (Uvedená informace byla součástí elektronické přihlášky)
Do jídelny dovede žáky pedagog, který ve stanovený čas ve skupině vyučuje.
U jídelny je zajištěn pedagogický dozor, jehož úkolem je dohlédnout na dodržování pravidel hygieny (mytí a dezinfekce rukou, průběžná dezinfekce jídelen) a zajistit plynulé stravování skupin.
Organizace obědů – nejprve starší žáci – je zvolena záměrně. Starší děti se stravují organizačně rychleji a je zde menší pravděpodobnost zdržení navazujících skupin. Mladší žáci potřebují na stravování více času a zpravidla setrvávají ve škole déle, vyčkávají na vyzvednutí rodičem.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA:
první den ve škole – 25. 5. musí žáci odevzdat paní učitelce – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
– v každé učebně, na toaletách a před jídelnou je mýdlo, dezinfekce, jednorázové papírové ručníky
– ve společných prostorách mají žáci nasazeny roušky
v učebně sedí každý žák samostatně a může si sundat roušku
každý žák má dvě vlastní roušky na den a sáček, do kterého si roušku ukládá (např. ve třídě, v jídelně)
– denně probíhá dezinfekce všech prostor školy
dopolední průběžný úklid toalet zajišťuje určená pracovnice
– jedna učebna v prvním patře je označena a určena jako karanténní místnost
teplota žáků bude měřena až po příchodu do třídy (důvodem je zajištění plynulého vstupu do budovy)
– všechny prostory jsou pravidelně větrány
– na pozemku školy jsou k dispozici venkovní učebny a prostory pro relaxaci
– z hygienických důvodů je zrušen tělocvik a zpěv

V případě zjištění zdravotních potíží žáka, budeme jako vždy, kontaktovat zákonného zástupce.
Žádáme rodiče žáků, kteří jsou ve škole, aby byli v dosahu mobilního telefonu

Pravidla prezenčního a distančního vzdělávání žáků
Od 25. 5. bude upraveno vzdělávání na dálku na 1. i 2. stupni. Včas zveřejníme.
S rozvrhem vzdělávání na dálku od 25. 5. pro žáky 2. stupně se již nyní můžete seznámit v informačním systému školy – portal.dmsoftware.cz