Enter your keyword

25. 5. 2020 bude škola otevřena pro žáky I. stupně

25. 5. 2020 bude škola otevřena pro žáky I. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 25. 5. bude školu navštěvovat:
177 žáků od 1. do 5. ročníku, což je 65% z celkového počtu žáků na I. stupni
57 žáků 9. ročníku, kteří dochází na konzultace do 5.6, což je 79% deváťáků a 98% žáků, kteří se hlásí na střední školu s maturitou/ 8.6 se konají přijímací zkoušky na střední školy

Povolena je jen přítomnost žáků 1. stupně, kteří byli zákonným zástupcem přihlášeni do 18.5.2020

Abychom zajistili bezproblémový vstup do budovy školy, stanovili jsme pravidla a časový plán pro příchod a odchod žáků.
Pravidla:
žáci vstupují a opouští budovu předem určeným vchodem – vždy stejným
– u každého vchodu bude k dispozici dezinfekce
– před vchodem se žáci nezdržují, nevytváří hloučky a udržují doporučené rozestupy
– žáci se nepřezouvají, šatnami pouze prochází, veškeré oděvy a obuv si mohou odložit ve třídě, přezutí ponecháme na zvážení rodičů
– u každého vchodu bude předem určený pedagogický dozor

ČASOVÝ PLÁN PŘÍCHODŮ
Hlavní vchod – příchod a odchod uvedených tříd
– 7:30 – 7:40 1. A, 1. B, 1. C (projdou prostorem šaten 1. stupně)
– 7:40 – 7:50 2. A, 2. B (projdou prostorem šaten 2. stupně)
– 7:50 – 8:00 9. A (pondělí a středa), 9. B (úterý a čtvrtek)

Vchod školní družiny – příchod a odchod uvedených tříd
– 7:30 – 7:40 3. A, 3. B (schodiště u jídelny)
– 7:40 – 7:50 4.A, 4. B, 4. C (projdou přízemím žlutou chodbou a pokračují druhým schodištěm) 

Vstup přes hřiště bočním vchodem u tělocvičny – příchod a odchod uvedených tříd
– 7:30 – 7:40 5. A, 5. B, 5. C
– 7:40 – 8:00 9. C (pondělí a středa)

Do školy smějí vstupovat jen žáci bez doprovodu, rozlučte se s dítětem před vraty školy, aby nedocházelo ke shlukování osob

V případě, že se dítě výuky neúčastní, je potřeba ho omluvit, po příchodu předložit omluvenku. Při absenci 1 a více dnů z důvodu příznaků virového onemocnění požadujeme předložit nové čestné prohlášení

ČASOVÝ PLÁN ODCHODŮ
5. ročník – žáci odchází samostatně ve 12:30 
4. ročník – žáci odchází samostatně ve 13:30
1. až 3. ročník – časy odchodů: 14:00, 15:00 a 16:00, nutno uvést do notýsku informaci, zda žák půjde sám, nebo si ho rodič vyzvedne. Z provozních důvodů nežádejte o vyzvednutí dítěte mimo tyto stanovené časy.
Děti opouští budovu vchodem, kterým přišly.

Děti, které se účastní kroužku Věda nás baví, opustí školu a sejdou se s vedoucím na určeném místě.

Děti, které odcházejí na Malou atletiku, opustí školu a vyčkají u vchodu na hřiště na příchod vedoucí.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Od 25. 5. bude v provozu také školní jídelna.
Všechny strávníky žádáme o platby převodem.
Připomínáme! Nezapomenout ČIP do školní jídelny.

Čas: Velká jídelna Malá jídelna
11:20-11:40 4.B 4.C
11:40-12:00 5.B 5.A, C
12:00-12:20 4.A 2.sk. 3.B
12:20-12:40 3.A 1.sk. 3.B
12:40-13:00 2.A 2.B
13:00-13:20 1.C 1.B
13:20-13:40 1.A

Žáci, kteří nejsou přihlášeni ke stravování, se musí přesunout s celou skupinou do jídelny a vyčkat, až se ostatní děti naobědvají. (Uvedená informace byla součástí elektronické přihlášky)
Do jídelny dovede žáky pedagog, který ve stanovený čas ve skupině vyučuje.
U jídelny je zajištěn pedagogický dozor, jehož úkolem je dohlédnout na dodržování pravidel hygieny (mytí a dezinfekce rukou, průběžná dezinfekce jídelen) a zajistit plynulé stravování skupin.
Organizace obědů – nejprve starší žáci – je zvolena záměrně. Starší děti se stravují organizačně rychleji a je zde menší pravděpodobnost zdržení navazujících skupin. Mladší žáci potřebují na stravování více času a zpravidla setrvávají ve škole déle, vyčkávají na vyzvednutí rodičem.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA:
první den ve škole – 25. 5. musí žáci odevzdat paní učitelce – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
– v každé učebně, na toaletách a před jídelnou je mýdlo, dezinfekce, jednorázové papírové ručníky
– ve společných prostorách mají žáci nasazeny roušky
v učebně sedí každý žák samostatně a může si sundat roušku
každý žák má dvě vlastní roušky na den a sáček, do kterého si roušku ukládá (např. ve třídě, v jídelně)
– denně probíhá dezinfekce všech prostor školy
dopolední průběžný úklid toalet zajišťuje určená pracovnice
– jedna učebna v prvním patře je označena a určena jako karanténní místnost
teplota žáků bude měřena až po příchodu do třídy (důvodem je zajištění plynulého vstupu do budovy)
– všechny prostory jsou pravidelně větrány
– na pozemku školy jsou k dispozici venkovní učebny a prostory pro relaxaci
– z hygienických důvodů je zrušen tělocvik a zpěv

V případě zjištění zdravotních potíží žáka, budeme jako vždy, kontaktovat zákonného zástupce.
Žádáme rodiče žáků, kteří jsou ve škole, aby byli v dosahu mobilního telefonu

Pravidla prezenčního a distančního vzdělávání žáků
Od 25. 5. bude upraveno vzdělávání na dálku na 1. i 2. stupni. Včas zveřejníme.
S rozvrhem vzdělávání na dálku od 25. 5. pro žáky 2. stupně se již nyní můžete seznámit v informačním systému školy – portal.dmsoftware.cz