Enter your keyword

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE od 1. března 2021

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE od 1. března 2021

 usvl200

 Bod 4. c) Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února umožňuje konání individuální konzultace.

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,“

Od 8. února 2021 realizujeme individuální konzultace pro žáky devátých ročníků – PŘIJÍMAČKY NANEČISTO – viz samostatný příspěvek.

Od 1. března 2021 nově nabízíme možnost individuální konzultace pro žáky 1. až 5. ročníků.

Proč individuální konzultace? 

Přímá komunikace – pedagogický pracovník – žák
Zdravotní hledisko – děti tráví u počítače v současné době opravdu hodně času
On-line výuka trvá již dlouho a ztratila u žáků na atraktivitě
Některý vzdělávací obsah je méně vhodný pro on-line formu vzdělávání
Individuální konzultace může být využita nejen pro naukové předměty, ale také pro výchovy, které v on-line formě nevyučujeme. 

Pravidla a doporučení pro rodiče 

Individuální konzultace se může účastnit žák, který nemá nařízenu karanténu, a který je zdráv.
Žák si s sebou vezme přezůvky, psací potřeby a pomůcky podle instrukcí asistentky, se kterou budete ve spojení.
Žák vyčká ve vestibulu školy na příchod asistentky/vychovatelky. Ta ho po skončení zase odvede zpět před školu, případně ho před školou předá doprovodu.
Pro úspěšný chod konzultací jsou velmi důležité včasné příchody a vyzvedávání dětí. 

Jak bude probíhat zápis na individuální konzultace?

Rodičům žáků jednotlivých tříd vedení školy odešle zprávu na e-mail
Zpráva vedle základních informací o konzultacích bude obsahovat odkaz na tabulku, do které se rodiče mohou zapsat své dítě, tj. přihlásit ho na konzultaci.
Osobní individuální konzultaci může také přímo doporučit třídní učitelka – je však na rozhodnutí rodiče, zda dítě na konzultaci přihlásí/nepřihlásí.
Rodič zároveň kontaktuje e-mailem příslušnou asistentku/vychovatelku – ve zprávě rodič uvede, zda dítě přijde/odejde z konzultace samo nebo má vyčkat na doprovod. 

Jak budou probíhat individuální konzultace?

Konzultace jsou rozděleny cca po dvou vyučovacích hodinách (cca 90 minut)
-První konzultace od 8:00 do 9:30 
-Druhá konzultace od 9:30 do 11:00
Asistentka/vychovatelka si vyzvedne žáka před školou ve stanovený čas.
Žák se přezuje a odloží si bundu v šatně, kterou asistentka/vychovatelka uzamkne.
Asistentka/vychovatelka se s žákem přesune do kmenové učebny žáka.
Asistentka/vychovatelka pracuje s konkrétním žákem podle zadání učitelky.
Na konci konzultace asistentka/vychovatelka doprovodí žáka před budovu školy