Enter your keyword

ŠKOLA – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naše škola poskytuje I. a II. stupeň základního vzdělání podle platných předpisů a pokynů MŠMT.
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Jeseniova a umožňuje kvalitní vzdělání s přihlédnutím k rozvoji celé osobnosti žáka.
Na II. stupni je tradičně otevírána jedna sportovní třída se zaměřením na atletiku. Žáci po složení talentové zkoušky absolvují výuku jako žáci v běžných paralelních třídách, mají ale navýšený počet hodin tělesné výchovy a odpolední sportovní přípravu.
Výuka cizích jazyků probíhá od 2. ročníku (Aj), na II. stupni žákům od 7.třídy přibývá němčina.
Informační a komunikační technologie jsou zařazeny od 5. do 9. třídy jako povinný předmět.
Třídy vyjíždějí na školy v přírodě a lyžařské kurzy.
Tradičně se naše škola zapojuje do soutěže o Pohár starosty Hartiga a umisťuje se na vítězných pozicích.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou běžně integrováni do tříd a je jim poskytována odpovídající péče.
Každoročně ověřujeme úroveň vzdělání našich dětí vlastními ročníkovými pracemi (od 1. – 9. třídy).
Všestranně se snažíme ve spolupráci s rodiči zajistit našim žákům klidné, podnětné a bezpečné prostředí.