Enter your keyword

VÝCHOVNÝ PORADCE – ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

V naší škole se vzdělávají samozřejmě i žáci se speciálními potřebami, např. děti hyperaktivní, děti s ADHD, dyslexií, dysortografií, dysgrafií, poruchami koncentrace nebo pomalejším pracovním tempem.
Snažíme se zachytit vývojové poruchy u žáků co nejdříve, a proto spolupracujeme s PPP pro Prahu 3 a 9, Lucemburská 40, Praha 3 –  http://www.ppp3a9.cz
Žáci s těžším stupněm specifické poruchy učení patří mezi tzv. integrované žáky do běžných tříd.

 

Co to znamená integrace žáků?

Integrovaný žák je žák, který navštívil školské poradenské zařízení PPP  a přinese do školy zprávu, ve které je doporučení k integraci, případně k vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
Důvodem pro integraci jsou především tzv. specifické poruchy učení (SPU) – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie  atd.
Pokud ve škole nemáme platnou zprávu s doporučením k integraci, nemůžeme dítě integrovat (tzn. přihlížet k prokázaným poruchám učení a tím i k určitým úlevám při výuce.)
Povinností rodičů integrovaných žáků je nejenom vyzvednout zprávu z poradny a předat ji škole, ale je nezbytně nutná  i úzká spolupráce se školou, dohled ze strany rodiny nad pečlivou domácí přípravou na vyučování a neopomíjet doporučení z poradny o tom, jak s dítětem pracovat i doma.

Děti s IVP

U žáků s těžší poruchou učení může psycholog navrhnout vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.
Pokud má být individuální plán efektivní, je potřeba spolupráce všech. (tj. učitelů, výchovného poradce, rodičů, žáka).
Žáci se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího programu (IVP) na doporučení speciálního pedagoga.  Ten doporučí zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka  a podle  potřeb je sestaven IVP na podporu oblasti výuky, ve kterých jsou obtíže nejvíce patrné.
Na tvorbě IVP spolupracuje speciální pedagog, třídní učitel, vyučující jednotlivých předmětů. Jakmile rodič  obdrží doporučení, aby byl jeho dítěti sestaven IVP, spojí se školou a požádá ředitele školy o sestavení IVP –  Žádost o vzdělávání podle IVP musí tedy podat rodiče žáka. Vzor najdete v rubrice DOKUMENTY – KE STAŽENÍ. Jakmile je vytvořen individuální plán, následuje schůzka ve škole, jednotlivé úkoly pro všechny strany jsou společně sesouhlaseny a následuje podepsání IVP.
I k žákům s lehčím stupněm specifické poruchy učení je přistupováno se zřetelem na jejich specifické potřeby. Tento individuální přístup spočívá v toleranci obtíží a odpovídajícímu vedení učitelem ve výuce. Žáci jsou hodnoceni podle metodického pokynu, je respektováno jejich individuální pracovní tempo a další potřeby.
V současné době úzce spolupracujeme s občanským sdružením Alfa Human Service, které bezplatně poskytuje vytypovaným žákům odborně vedené doučování  – http://www.alfahs.cz/index.php/aktualni-projekty/doucovani-a-podpora-deti-se-svp