Enter your keyword

TIMSS – mezinárodní srovnávací studie

TIMSS – mezinárodní srovnávací studie

Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 je zapojena ve školním roce 2021/2022 do mezinárodního šetření TIMSS.
Šetření se konkrétně účastní žáci 4. ročníků.
22. 3. třída 4. A
29. 3. třída 4. B

Zaměření šetření TIMSS
Česká republika se pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) již od roku 1995. Jedná se rozsáhlou mezinárodní srovnávací studií, která ve čtyřletých cyklech zjišťuje úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a v přírodních vědách. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA).

Za přípravu, realizaci a vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků, včetně šetření TIMSS, odpovídá v České republice Česká školní inspekce.

Oblast matematiky a přírodovědných předmětů patří mezi stěžejní vzdělávací oblasti, proto je snahou na národní i mezinárodní úrovni pravidelně monitorovat, jaké jsou ve zmíněných oblastech výsledky žáků, co jim jde a v čem spočívají jejich slabší stránky. Významným prvkem pravidelného sledování je možnost pozorovat vývoj výsledků v čase, který v dlouhodobé perspektivě a s časovým odstupem reflektuje jakékoli výraznější kurikulární nebo didaktické změny, kterými vzdělávací systém prošel. Bez zmíněných informací by zároveň nebylo možné poskytovat adekvátní podporu pedagogům, například didaktickou inspiraci.