Enter your keyword

TRIÁDY a třídnické hodiny

DŮLEŽITÉ PRVKY V PRÁCI TŘÍDNÍHO UČITELE – TRIÁDY A TŘÍDNICKÉ HODINY

TŘÍDNICKÉ HODINY

– základní stavební kámen prevence
– podpora zdravých vztahů ve třídě, rozvoj sociálních kompetencí
– prostor pro vyjádření jednotlivce a prezentace jeho názoru směrem ke spolužákům a třídnímu učiteli
– společné plánování (výlety, akce, projekty…), ale i hraní komunikačních her
Ve školním roce 2022/2023 má každá třída nastavenu jednu TŘÍDNICKOU HODINU za měsíc povinně. Pokud třídní učitel uzná za vhodné, může zařadit do PLÁNU dvě TŘÍDNICKÉ HODINY za měsíc (nový třídní kolektiv/ náročné složení třídního kolektivu/…).
Třídní učitel vyznačí hodiny v informačním systému školy – portal.dmsoftware.cz a seznámí s PLÁNEM TŘÍDNICKÝCH HODIN rodiče.
TŘÍDNICKÁ HODINA může být svolána i mimořádně (mimo plán) v případě aktuální potřeby – řešení problémové situace ve třídě.
Ze strany rodičů očekává škola maximální spolupráci a žádá je, aby děti z třídnických hodin zbytečně neomlouvali.
PLÁN TŘÍDNICKÝCH HODIN a zápisy z nich (zápis mohou provádět i žáci) odevzdávají třídní učitelé ve stanovených termínech zástupcům ředitelky školy. TŘÍDNICKÝCH HODIN se mohou účastnit i přizvaní hosté – ředitelka školy a její zástupci, výchovní poradci, metodička prevence, další zaměstnanci školy a externí spolupracovníci, kteří se zabývají příslušnou problematikou. TŘÍDNICKÉ HODINY se odehrávají mimo výuku (tj. mimo stanovený rozvrh), trvají minimálně 40 minut a účastní se jich alespoň 70% žáků třídy.
V souladu s Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo 30.8. 2022 od 8:30 do 16:30 školení třídních učitelů „Jak vést třídnické hodiny“.

TRIÁDY 

Realizování TRIÁD – předem naplánované setkání – žák – rodič – učitel je i ve školním roce 2022/2023 postaveno na dobrovolné bázi.
Prvek TRIÁDY je pro všechny zúčastněné strany opravdu nový, je tedy nutné ponechat dostatek času na jeho správné uchopení.
Situaci vystihuje reakce rodiče „Díky za to, příště už nám to všem půjde líp.“ 

TRIÁDA není určena pro řešení problémů
TRIÁDA je prostor pro dítě, rodič a učitel mají naslouchat.
Cílem TRÁDY je
– zvýšení odpovědnosti žáka za své vzdělání
– rozvoj slovního projevu
– nácvik vlastního sebehodnocení
– identifikace případných obtíží při studiu
– plánování – stanovení krátkodobého cíle

Pravidla TRIÁDY:
hlavní slovo má dítě/žák
– při komunikaci je dodržováno pravidlonejprve se vyjádří dítě – reaguje rodič (stručně) – nakonec učitel (stručně)
setkání je dopředu připraveno (domluven termín, ze strany žáka připraveno sebehodnocení)
– při sebehodnocení žák dokládá svá tvrzení na ukázkách (výtvarné práce, pracovní sešity, školní a domácí sešity …)
– z triády odevzdává žák nebo třídní učitel zápis zástupcům ředitelky školy
– třídní učitel dělá pobídku směrem k rodičům (návrh termínů – sdílená tabulka, e-mail, jiná forma …)
TRIÁDY jsou naplánovány na období čtvrtletí

Proč jsou triády důležité:
– škola nemá za cíl komunikovat s rodiči jen při řešení problémů
– doba je uspěchaná, rodiče pracovně vytíženi – o to více je třeba si říci, že dvacet minut za pololetí patří mému dítěti
– většina rodičů zdůrazňuje svému dítěti důležitost školy a vzdělání obecně  – skutečnou důležitost mu dá každý rodič právě svojí účastí na triádě
– Vaše dítě, které je ve škole výborné, má vynikající studijní výsledky, by mělo být schopné hovořit o sobě, pochválit se, zhodnotit svoje studium a pohovořit o své strategii vzdělávání a sebevzdělávání – TRIÁDA je důležitá v nácviku uvedených dovedností

Zkušenosti učitelů z TRIÁDY jsou různé:
x setkání se ubíralo zcela jiným směrem – dominantní na setkání byl rodič, který nepustil dítě ke slovu
x dítě nebylo na setkání připraveno
x rodič nepochopil, proč má jít do školy, když jeho dítě nemá problém a on sám nechce nic řešit
… rodičů také..:
Na dotazník rozeslaný rodičům, obdrželo vedení školy šest reakcí, což není příliš objektivní vzorek, ale přesto uvádíme:
„S triádou jsem byla velmi spokojená. Dozvěděla jsem se v čem má syn přidat ve škole…“
„Triáda mi připadá jako velice dobrý nápad, zvlášť pro seznámení s učitelem a možnost vyjádřit se i pro žáka.
Triády vítám, především jako příležitost pro dítě zamyslet se nad svým přístupem ke vzdělávání, v čem jsou jeho silné/slabé stránky, kde má prostor pro zlepšení, ať už pro něj osobně nebo v rámci třídy. Jako rodič si kombinací bližšího pohledu učitele a dítěte mohu vytvořit komplexnější obrázek. Doporučení pro zlepšení by možná bylo dobré dítěti někam zaznamenat, aby ho v případě potřeby mělo k dispozici a nevyšumělo do ztracena, zvlášť když kvůli covidu dochází k prodlužování intervalů mezi jednotlivými triádami. Každopádně díky za snahu :-)“
„Moc se mi líbí projekt Triády, ještě nám nebyla nabídnuta, ale jsem zvědavá na průběh schůzky …“
„Dobrý den, podle mojí zatím jediné zkušenosti má ta schůzka znaky lehké manipulace, což se mě osobně nelíbilo. Jsem rád za komunikaci mezi rodiči, školou a dětmi a snad tenhle způsob může fungovat, ale strašně moc záleží na tom, jak ta komunikace probíhá. Jako rodič se dovedu vžít do pocitu dítěte, které sedí se dvěma/třemi dospěláky, kdy jeden (učitel) mu před dalšími (rodiči) vytýká nějaké chování a dítě má na místě slíbit, že se bude chovat jinak. Trochu to připomíná strašení čertem na Mikuláše. Byl bych radši, kdyby si učitel uměl děti získat, měl u nich přirozenou autoritu a případné prohřešky řešil přímo s dítětem a pokud to nefunguje, tak následně přímo s rodiči. Přijde mi to víc fér.“
„Jsme moc rádi, že se triáda uskutečnila. Byla to dobrá příležitost, abychom si všichni popovídali o tom, co se dítě naučilo, co se mu daří, na čem je třeba ještě pracovat. Myslím, že bylo vidět, že se to teprve všichni učíme. Naše dítě se zapojovalo jen částečně, a chvílemi to bylo, jako když si povídáme o něm jen mi dospělí. Díky za to, příště už nám to všem půjde líp.“


školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 pojalo vedení školy oba prvky jako dobrovolné ze strany třídních učitelů, tj. třídní učitel se mohl rozhodnout, zda zařadí pravidelné třídnické hodiny a TRIÁDY.
Třídnické hodiny byly realizovány  od 1. září 2021 ve třídách: 1. A, 1. B, 1. C, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 9. A
Třídnické hodiny byly realizovány od  1. ledna 2022 ve třídách: 1. A, 1. B, 1. C, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B
Triády pak  probíhaly od 1. 9. 2021 třídách: 1. A, 1. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 7. A, 9. A
Triády se uskutečnily od 1. 1. 2022 ve třídách: 1. A, 1. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B,  6. A, 6. B, 7. A
V závěru školního roku 2021/2022 pedagogický sbor zhodnotil „nové“ prvky v práci třídního učitele a s společně s vedením stanovil pravidla pro školní rok 2022/2023.