Enter your keyword

VÝCHOVNÝ PORADCE – Přijímací řízení na střední školy

Aktualizace termínů pro přijímací zkoušky ve škol. roce 2022/2023 pro školní rok 2023/2024

 

Přijímací řízení

Přihlášky na střední školy

Škola s talentovými zkouškami (umělecké obory, skupiny oborů umění a užité umění, gymnázium se sportovní přípravou)
Žáci odevzdají: do 30. listopadu 2022 řediteli střední školy
Talentové zkoušky proběhnou: leden – únor 2023

Ostatní střední školy (týká se i víceletých gymnázií)
Žáci odevzdajído 1. března 2023 řediteli střední školy

Žáci mohou podávat pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky.

Stále platí, že v 1. kole přijímacího řízení na střední školy a učeb. obory můžete podat 2 přihlášky (na dvě různé školy).

Na přihlášku se zapisují vždy obě SŠ, a to vždy ve stejném pořadí, tzn. přihlášky budou identické. (Lékařské vyšetření je však možné potvrdit pouze na přihlášce zasílané na SŠ, která toto potvrzení vyžaduje) V případě, že žák podává pouze jednu přihlášku, uvádí samozřejmě pouze jednu SŠ.

 •  naše škola vytiskne žákům přihlášky na základě údajů, které žák / rodiče / poskytnou
 •  rodiče vytištěnou přihlášku zkontrolují a stvrdí podpisem správnost údajů
 •  ředitelka naší ZŠ přihlášku podepíše, orazítkuje a předá dítěti
 •  pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem.

Podle kritérií přijímacího řízení doplníte přihlášku o další případné podklady, např. termín konání zkoušek, datum narození zákonného zástupce apod.

Přijímací řízení

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: 13. dubna 2023
2. termín: 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: 17. dubna 2023
2. termín: 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: 10. května 2023
2. termín: 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem.

 • do 1. kola přijímacího řízení – 2 přihlášky (stejné pořadí dvou škol)
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Ředitel střední školy může  rozhodnout i o konání školní přijímací zkoušky – sledujte stránky příslušné střední školy
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • nepřijatým žákům bude rozesláno rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
 • přijatí žáci odevzdají zápisový lístek na SŠ nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek vydá našim žákům naše škola.
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou je ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně budou aktualizovány ZDE.

Testy na vyzkoušení – přijímací zkoušky z minulých let jsou k dispozici ZDE.

 

Internetové stránky s informacemi týkajícími se výběru školy a povolání

———————————————————————–

2. kolo přijímacích zkoušek:

V případě neúspěchu ani na jedné ze dvou škol v 1. kole přijímacích  zkoušek si uchazeč zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení a volných místech na webu středních škol nebo kraje a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), přičemž jejich počet není omezen. Každá škola se píše na jednu přihlášku.

Zde hledejte volná místa pro 2. kola středních škol a učební obory pro školní rok 2023/2024:

Druhá a další kola přijímacího řízení – přehledy ke stažení:/ Školy zřizované hl. m. Prahou –

https://www.prahaskolska.eu/informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2023-2024/

Dobré rady najdete i zde:

https://www.to-das.cz/co-delat-po-vyhlaseni-vysledku-prijimacich-zkousek/

——————————————————————————

Poznámka: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŽ NEPÍŠE ŽÁKOVI ŽÁDNÉ SLOVNÍ/ VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ.

V rámci spolupráce s PPP měli možnost žáci  9. tříd absolvovat  psychologické vyšetření k volbě povolání.

Žáci 8. a 9. tříd absolvují nově zavedený předmět Svět práce ve kterém se učí a seznamují, jak probíhá řízení při přijímání na SŠ a do učebních oborů, jak se orientovat na trhu práce a jaké je třeba  překonávat překážky při volbě a hledání budoucího povolání. Zdá se, že tento nový předmět nachází své uplatnění, protože oproti dřívějším rokům je jednání se žáky posledních ročníků nad přihláškami na střední školy věcnější a reálnější.

Případné dotazy, konzultace, schůzka – výchovný poradce  školy

Mgr. Martin Tauber, e-mail:

zastupce2@zsjeseniova.cz

tel. 222 103 414