Enter your keyword

VÝCHOVNÝ PORADCE – ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ NA SŠ

( VZOR ODVOLÁNÍ proti nepřijetí na SŠ )

NÁZEV ŠKOLY
ADRESA ŠKOLY

(odvolání se zasílá řediteli školy, který napadené rozhodnutí vydal)

Věc: Odvolání proti nepřijetí ke studiu

Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna PŘÍJMENÍ A JMÉNO ke studiu oboru vzdělání NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ A PŘÍPADNĚ KÓD OBORU ze dne .

(Takto formulované odvolání je zcela postačující, ale obvykle bývají uvedeny i důvody, pro které je odvolání podáváno. Není špatné podpořit odvolání přiložením kopií diplomů, popř. potvrzením o návštěvě záimového kroužku a pod.)

V Praze dne DATUM
JMÉNO, PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO ŽÁKA
ADRESA, NA KTEROU MÁ BÝT ZASLÁNO ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ