Enter your keyword

NÁSTĚNKA ICT – Řád počítačové učebny

ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY

 • Do učebny vstupují žáci jen za přítomnosti učitele. Nenosí s sebou věci nesouvisející s výukou. Tašky odkládají na určené místo.
 • Na začátku hodiny zkontrolují své pracovní místo a případné zjištěné závady či poškození neprodleně nahlásí vyučujícímu.
 • V průběhu výuky musí žáci dodržovat veškeré pokyny vyučujícího, se kterými byli seznámeni na začátku hodiny či v jejím průběhu.
 • Své pracovní místo udržují žáci v pořádku a čistotě. Na stole mohou mít jen věci a pomůcky určené k výuce.
 • Všichni žáci vždy a všude dodržují stanovená pravidla týkající se Netikety a Desatera bezpečného internetu.

Pokyny pro vlastní práci na počítači

 • na počítači žáci provádějí výhradně ty práce, které jsou uloženy učitelem, a pracují pouze u toho počítače, na kterém jsou přihlášeni
 • vytvářené soubory si každý ukládá pouze do svého datového adresáře, do cizích adresářů žák nevstupuje
 • z hlediska ochrany před úrazem el. proudem smějí žáci pouze zapnout a vypnout počítač
  každá obsluha je povinna po ukončení své práce vrátit počítač do původního stavu a uklidit pracoviště

Žáci a účastníci kurzů nesmí

 • v učebně jíst a pít
 • zasahovat do el. instalace a do počítačů (počítač otevírat a zasahovat do vnitřního zařízení, dotýkat se přívodů el. napětí a vypínat přístroje z el. sítě)
 • odpojit klávesnici, myš, monitor či počítač z počítačové sítě
 • měnit konfiguraci adresářů a programů, ani spouštět neznámé programy
 • nosit do učebny vlastní datové nosiče (flash, CD disky) a tyto v počítači používat (ochrana před zavirováním nebo poškozením chodu operačního systému)
 • odstraňovat sami jakékoliv poruchy na zařízení počítače, popř. el. instalaci
 • naklápět a přesouvat monitory – všechny rozvody datové a elektrické sítě jsou vedeny mezi stoly

Povinnosti vyučujících

 • před návštěvou počítačové učebny je nutné provést zablokování učebny v třídní knize (umístěna ve sborovně)
 • hlásit závady na stanicích
 • kontrolovat přítomnost a stav sluchátek, myší a klávesnic
 • na konci hodiny překontrolovat jednotlivé stanice a celou učebnu

Za škody na vybavení učebny, způsobené porušením výše uvedených bodů tohoto řádu z nedbalosti nebo úmyslně, bude požadována náhrada škody.