Enter your keyword

2020/2021 – ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

2020/2021 – ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Základními principy, ze kterých vychází organizace vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 1. ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy
 2. rychlá dohledatelnost osobních kontaktů žáka s dalšími osobami
 3. minimalizace volného pohybu dětí po budově (škola je schopna zajistit průběžnou (celodenní) dezinfekci jídelny, toalet, klik, společných prostor, nikoliv jednotlivých tříd)
 4. dodržování hygienických doporučení Ministerstva zdravotnictví a pokynů Ministerstva školství
 5. pravidelná a jasná komunikace učitelů se zákon. zástupci
  – zákon. zástupce z pohledu školy hraje klíčovou roli v poučení svého dítěte, jak se chovat
  – zákon. zástupce jako první posuzuje zdravotní způsobilost dítěte k účasti na vzdělávání
  – zákon. zástupce v zájmu ochrany svého dítěte a ostatních žáků ZŠ Jeseniova neprodleně (tj. nejpozději v den nepřítomnosti žáka ve škole) informuje třídní(ho) učitele(ku) o případné absenci a jejím důvodu
  – v případě potvrzení koronaviru v rodině informuje zákonný zástupce žáka okamžitě vedení školy

VSTUP DO BUDOVY

Podle momentálního doporučení mohou od 1. září 2020 do školní budovy vstoupit všichni bez roušky.  Změna – podle aktuální vyhlášené situace. Informace bude vždy zpřesněna.
RANNÍ PŘÍCHOD DO ŠKOLY je mezi 7:30 – 7:55 hodin
– třídy I. stupně (1. až 5. ročník) vstupují do budovy hlavním vchodem
– žáci II. stupně (6. až 9. ročník) vcházejí do budovy bočním vchodem ŠD
– od 7:55 je možné do budovy vstoupit jen hlavním vchodem
Žáci I. stupně odchází ze šaten schodištěm kolem tělocvičny, žáci II. stupně odchází schodištěm kolem jídelny.
PROSTOROVÉ ODDĚLENÍ I. A II. STUPNĚ
– třídy I. stupně jsou umístěny v přízemí, I. patře a II. patře budovy.
– třídy II. stupně jsou umístěny ve III. a IV. patře budovy (vyjma dočasně IX.B – souvisí s realizací projektu Operačního programu Praha – pól růstu) 


DRUŽINA

– ranní družina je otevřena od 6:30 (poznámka – 1. 9. NENÍ ranní družina). Upozorňujeme rodiče, že ranní družinu navštěvují žáci z různých tříd
– jednotlivá oddělení družiny budou umístěna v kmenových učebnách tříd a určených prostorách ŠD. Oddělení družiny není možné spojovat. Možná bude nutné zkrátit provoz družiny do 17:00 hodin (zpřesnění do 28. 8. 2020)
– pro provoz družiny je velmi důležité včasné vyzvedávání žáků

Odchody žáků v čase 13:30 bočním vchodem zajišťuje: E. Mrázková, K. Štěpánková,  M. Pidmalivska. 

 • 13:30 1. ročník
 • 13:40 2.ročník 
 • 13:50 3.-5.ročník 

Odchody  15:30 zajišťuje vychovatelka ŠD daného oddělení 

 • 15:30 boční vchod  ŠD 1., 2., 7. oddělení ŠD 
 • 15:30 hlavní vchod 3.-4.oddělení ŠD 
 • 15:40 hlavní vchod  5.-6.oddělení ŠD 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Všichni zaměstnanci školy si prostudovali manuál – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19.
TŘÍDNÍ UČITELÉ
– provedou aktualizaci kontaktů na zákonné zástupce žáka
poučí žáky v souvislosti s hygienickými opatřeními (roušky, odstup, mytí a dezinfekce rukou, …)
– citlivě proberou s žáky možnost, že si někdo (žák, zaměstnanec školy)  bude chránit zdraví rouškou (může se jednat o žáka, zaměstnance, který žije ve společné domácnosti se členem z rizikové skupiny)
UČITELÉ
– věnují pozornost dostatku hygienickým prostředkům v učebnách (mýdlo, dezinfekce, papírové ručníky); v případě nedostatku  zajistí doplnění zásobníků u hospodářky školy
– pravidelně  v učebnách větrají
– výuka cizích jazyků (a dalších předmětů realizovaných ve skupinách napříč třídami) probíhá odděleně v předem dané učebně, případně v tandemu
– v případě tělesné výchovy zajistí průběžnou dezinfekci kontaktního náčiní učitel
– dezinfekci klávesnic u PC, NTB a tabletů zajistí na konci hodiny vyučující
TŘÍDY – ŽÁCI
– třídy mají pevný zasedací pořádek
– všechny třídy zůstávají ve svých kmenových učebnách
třídy I. stupně (1. až 5. ročník) jsou umístěny v přízemí, I. a II. patře budovy
třídy II. stupně (6. až 9. ročník) jsou umístěny ve III. a IV. patře budovy
– žáci mohou v době výuky na toaletu
o přestávkách zůstávají žáci v učebnách
I. stupeň si organizuje přestávky dle uvážení vyučujícího
– k dispozici jsou vymezeny  prostory na školním hřišti, které je možno využít k výuce
výuka tříd je přerušena v době oběda – vedení školy stanovilo časově přesné přestávky na oběd konkrétní třídy


STRAVOVÁNÍ

-škola zajistí stravování pro všechny přihlášené od 3. 9.
1. 9. a 2. 9. je oběd jen pro děti, které navštěvují odpolední družinu
-od 3.9 bude výuka tříd přerušena v době oběda – vedení školy stanovilo časově přesné přestávky na oběd konkrétní třídyStravování žáků je organizováno na základně zkušeností z konce školního roku 2019/2020 a podle požadavků trenérů sportovních tříd. Bezpečnost a povinný dohled nad žáky není možné zajistit jinak, než že i děti, které nechodí na oběd, se přesunou na 20 minut s třídou do jídelny. Chybějících 20 minut z vyučovací hodiny, pokud je to organizačně možné, nahradí vyučující v době přestávky, či následující hodiny.


ÚKLID A DEZINFEKCE 

 • V průběhu celého dne je zajištěn úklid a dezinfekce toalet, klik a společných prostor  
 • Koše jsou vynášeny každý den 
 • Po ranní družině je provedena dezinfekce prostor, které slouží následně jako KARANTÉNA 
 • Ve všech prostorách školy je denně prováděn úklid a dezinfekce 
 • V každé učebně mají žáci k dispozici mýdlo, dezinfekci a jednorázové papírové ručníky 
 • Toalety jsou vybaveny mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky  
 • Bezdotykové dezinfekční stojany jsou umístěny u každého vchodu do budovy, před jídelnou