Nové prvky v práci třídního učitele

Nové prvky v práci třídního učitele:
– pravidelná třídnická hodina mimo výuku
TRIÁDY – plánované setkání žák-rodič-učitel
mají za cíl:
rozvoj sociálních kompetencí v rámci třídy
zvýšení odpovědnosti žáka za své vzdělání
Ve školním roce 2021/2022 pojalo vedení školy oba prvky jako dobrovolné ze strany třídních učitelů, tj. třídní učitel se mohl rozhodnout, zda zařadí pravidelné třídnické hodiny a TRIÁDY.


Třídnická hodina

Třídnická hodina je čas vyhrazený pro:
– komunikaci třídní učitel – žáci, žák – žák, učitel – žák
– upevňování zdravých vtahů ve třídě
– podporu dobré a přátelské atmosféry v kolektivu
– společné plánování akcí a výletů
– řešení problémů, ale i hraní komunikačních her

Pravidla třídnické hodiny:
– rodiče jsou třídním učitelem/učitelkou informování o termínu třídnické hodiny
– třídnická hodina je vyznačena třídním učitelem v informačním systému školy
– z třídnické hodiny je vyhotoven zápis o realizovaném programu; zápis může vytvořit třídní učitel, ale i žák třídy; zápis z třídnické hodiny je odevzdán zástupcům ředitelky školy
– třídnická hodina trvá 40 – 45 minut a účastní se jí alespoň 70% žáků třídy
– škola očekává podporu ze strany rodičů, aby se jejich dítě účastnilo plánované třídnické hodiny a nebylo z ní zbytečně omlouváno  

Třídnické hodiny realizuje od 1. září: 1. A, 1. B, 1. C, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 9. A
Třídnické hodiny realizuje od 1. ledna: 1. A, 1. B, 1. C, 2. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B


TRIÁDY

Triáda je plánované dvacetiminutové setkání žák-rodič-učitel.
Triáda je především:
– prostor pro Vaše dítě, které má hlavní slovo
– čas pro naslouchání rodiče a učitele
– dvacet minut sebehodnocení Vašeho dítěte a stanovení jeho nejbližších osobních cílů

Proč jsou triády důležité:
– škola nemá za cíl komunikovat s rodiči jen při řešení problémů
– doba je uspěchaná, rodiče pracovně vytíženi – o to více je třeba si říci, že těch dvacet minut za pololetí patří mému dítěti
– většina rodičů zdůrazňuje svému dítěti důležitost školy a vzdělání obecně  – skutečnou důležitost mu dá každý rodič právě svojí účastí na triádě
– Vaše dítě, které je ve škole výborné, má vynikající studijní výsledky, by mělo být schopné hovořit o sobě, pochválit se, zhodnotit svoje studium a pohovořit o své strategii vzdělávání a sebevzdělávání – TRIÁDA je důležitá v nácviku těchto dovedností

Pravidla triády:
hlavní slovo má dítě/žák
– při komunikaci je dodržováno pravidlo – nejprve se vyjádří dítě – reaguje rodič – nakonec učitel
– setkání je dopředu připraveno (domluven termín, ze strany žáka připraveno sebehodnocení)
– pro sebehodnocení žáka je možno využít připravené formuláře výchovnou poradkyní a vedením školy
– z triády odevzdává žák nebo třídní učitel zápis zástupcům ředitelky školy
– třídní učitel dělá pobítku směrem k rodičům (návrh termínů – sdílená tabulka, e-mail, jiná forma …) 

Triády jsou od 1. 9. 2021 realizovány ve třídách: 1. A, 1. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 6. A, 6. B, 7. A, 9. A
Triády jsou od 1. 1. 2022 realizovány ve třídách: 1. A, 1. C, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B,  6. A, 6. B, 7. A,