Vítejte na stránkách školní družiny!Výsledek obrázku pro prvńáček 2016

Přejeme všem pohodový rok 2017/2018!

V letošním roce v ranních a odpoledních hodinách zajišťuje výchovný program dětí I. stupně 6 oddělení školní družiny. S ohledem  na počet přijatých žáků 1.-4. ročníků můžeme do ŠD zařadit pouze žáky 5.r. , kteří mají ve ŠD mladší sourozence, případně žáky, kteří žijí s jedním rodičem, který je pracovně vytížen. Ostatním žákům nabízíme možnost návštěvy klubu od 18.9. nebo mohou za 100,-Kč měsíčně využít pouze ranní ŠD. Péče o děti je ve ŠD zajištěna od 6,30 do 17,30. ŠD se jako součást naší školy zapojuje do dění naší školy a podílí se na mnoha akcích, programech a projektech. Každé úterý (září -červen )budou probíhat akce s názvem ZDOD (zábavné duhové odpoledne družiny). V průběhu roku se děti mohou těšit na spoustu akcí, které pro ně vychovatelky ŠD naplánovaly. Prožijeme společně duhová odpoledne.

Děti obdrží zápisníky ŠD, které slouží ke vzájemné komunikaci a naleznete zde podstatné informace o provozu ŠD. V případě, že dítě bude odcházet s doprovodem v jiný čas než v ten, který jste uvedli do přihlášky, oznamte tuto skutečnost prostřednictvím zápisníku. V případě, že bude dítě odcházet ze školy samo, oznamte tuto skutečnost prostřednictvím písemného dokladu, který je archivován a je vám k dispozici v prostorách ŠD či ve vrátnici školy. V případě, že je dítě přihlášeno do ŠD a odchází po obědě,je potřeba, aby navštívilo ŠD  a předložilo informaci o odchodu.

Žádáme o včasnou úhradu poplatku ŠD. Děkujeme.  

ZŠ JESENIOVA 96/2400, Praha 3

ODCHOD ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017/2018 

Moje dítě:________________________________ ze třídy:___________

bude dne:_________ v ____ hodin odcházet ze školní družiny samo.

Jsem si vědom/a zodpovědnosti. Děkuji.

V Praze dne:____________         Podpis rodičů:____________

 

Vedoucí školní družiny : Eva Mrázková tel.777 479 031, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny:  Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová, Eva Reisová, Tereza Šimáková,  Markéta Rubková, Elen Šimáková

Kontakt na vychovatelky ŠD: jozova@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz, mrazkova@zsjeseniova.cz,  rubkova@zsjeseniova.cz, simakova@zsjeseniova.cz, simakovat@zsjeseniova.cz, reisova@zsjeseniova.cz

Pracovnice školního přístavu: Jana Hronová, hronova@zsjeseniova.cz. Především pro žáky II. stupně je otevřen Školní přístav mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. (Od 18.9. do dubna) PO-ČT od 11:45 – 16:00 hod. Další info. v hlavní menu nabídce školy.

Rozdělení tříd ve školním roce 2017/2018  Prožijme duhová odpoledne!

oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna
1.oddělení Eva Mrázková  1.B + 3.B ŠD2
2.oddělení DiS. Markéta Rubková 1.A + 3.A  ŠD1
3.oddělení Eva Reisová 2.A + 3.B + 3.C 3.C
4.oddělení Ilona Kramlová  2.C + 3.A + 3.B 4.C
5.oddělení Tereza Šimáková   2.B + 3.B 4.B
6.oddělení Miroslava Jozová 4.A+4.B+4.C 5.B
7.oddělení

Elen Šimáková –  z organizačních a provozních důvodů plánované změny nenabyly platnosti.

Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K ÚHRADĚ ZA DRUŽINU

 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 6.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,-Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 800 (I. pololetí šk. roku) + 1200 (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů

[doptg id=“4″]

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Školní družina je určena pro žáky 1.-3. tříd, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 4.-5.tříd.
 • Provozní doba ŠD: ranní provoz od 6,30 do 7,45 hodin, příchod dětí nejpozději v 7,30 hod., odchody žáků ze ŠD ve 13,30 a 15,30 hod., od 16 hod. jsou všichni zbývající žáci soustředěni v oddělení u vchodu do ŠD, koncová družina je do 17,30 hod.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. v měsíci).
 • Oddělení se naplňují do počtu 25 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů.
 • Změny v odchodech žáka musí rodiče písemně sdělit vychovatelce.
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je pouze se souhlasem rodičů a nikoliv před 15 hod.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na nástěnkách v chodbě ŠD, mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny vychovatelka odvádí v 7:40 hod. všechny děti do šatny, odkud v 7:45 děti odchází do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující, odvádí je na oběd, kde má po celou dobu oběda nad dětmi dozor. V případě, že dítě navštěvuje ŠD a odchází po vyučování nebo po obědě, musí se dítě dostavit se zápisníkem do ŠD, kde ho předloží vychovatelce ŠD. Vychovatelka zkontroluje Odchody žáků zaznamenává vychovatelka ŠD do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody v 13.30, 15.30 a po 16té hodině řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Není přípustné uvolnit dítě z družiny na základě telefonické informace rodičů.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu.
 • Do ŠD mohou být dočasně umístěny děti, které do ní nechodí (závažný důvod, dělené hodiny, čekání na kroužek, to vše v případě, pokud to dovolí kapacita oddělení).
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019

 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (180 žáků) a na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, které lze na počátku školního roku ještě upravit/doplnit. Tyto dokumenty odevzdejte nejpozději do 25.6.2018ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržováním zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 1. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity ŠD.
 2. Přednostně budou přijímáni žáci 1.-3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské, či rodičovské dovolené.
 3. Přijímáni budou žáci 1.-3. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do 3 měsíců od zahájení šk.roku 2017/2018 nastoupí do zaměstnání.
 4. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni žáci 4. – 5. ročníku. Upřednostněni budou ti, kteří, mají ve školní družině mladšího sourozence a jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnaní a využívají družinu denně a v co největší míře. V případě těchto žáků bude sestaven pořadník. V okamžiku uvolnění místa budete informováni. Pro žáky 4. – 5. ročníku nabízíme dále školní klub.
 5. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně tento žák závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Děkujeme.

Přihláška a zápisní lístek do školní družiny ke stažení zde :

Přihláška do školní družiny

Zápisní lístek ŠD 18-19

 

 DĚTEM I RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY A CO NEJVÍCE HEZKÝCH ZÁŽITKŮ!

 

 

Akce školní družiny 2017/2018

CO JIŽ PROBĚHLO ?

26.6.2018 Sportovní odpoledne v beach volejbalovém klubu SK Vítkov 

19.6.2018 Sportovní odpoledne na Židovských pecích 

9.6.2018 Sobotní výlet do Delfíní laguny a ZOO Norimberk

 

22.5.2018 Botanicus Ostrá – středověká vesnička a centrum řemesel 

 

23.4.2018 Pálení čarodějnic na Vítkově se zábavným programem  

24.4.2018 Toulcův dvůr – Ekologický program Na statku a Mláďata 

13.4.2018 Den Země – oddělení E. Reisové a I. Kramlové

28.3.2018 Velikonoční jarmark školní družiny 

26.3.2018 Vystoupení ke Dni učitelů

26.3.2018 Divadlo – představení Domek plný pohádek

19.3.2018 Velikonoce v skanzenu a Hornické muzeum Příbram, jízda důlním vláčkem v dole Anna a v Ševčinském dole

13.3.2018 Výukový program První pomoc 

13.2.2018 Exkurze – Letiště Václava Havla 

26.1.2018 Kino Aero – představení Ferdinand

26.1.2018 Solná jeskyně – oddělení I. Kramlové

 23.1.2018 Beach volejbal SK Vítkov

19.1.2018 Solná jeskyně – oddělení E. Reisové

16.1.2018 Zábavné centrum Toboga Fantasy Zličín – výlet autobusem 

12.1.2018 Beach volejbal SK Vítkov

9.1.2018 Beach volejbal SK Vítkov 

8.1.2018 Preventivní program – ZOUBKY

19.12.2017 Divadlo – vánoční představení Koleda

11.12.2017 Čokoládovna a svíčkárna Šestajovice

5.12.2017 Mikulášské odpoledne na Vítkově

28.11.2017 Beach volejbal SK Vítkov 

27.11.2017 Solná jeskyně – oddělení Terezy Šimákové

21.11.2017 Zoo Chuchle-ekologický program: Po stopách lesní zvěře, krmení daňků, muflonů, jelenů a divokých prasat

14.11.2017 Beach volejbal SK Vítkov

24.10. Návštěva  areálu SPORT VÍTKOV – Beach volejbal. V případě zájmu o kroužek najdete informace v prostorách ŠD nebo na www.sportvitkov.cz, e-mail:ondra.michalek-beach.cz, tel: 605218056.