Vítejte na stránkách školní družiny!Výsledek obrázku pro prvńáček 2016

Přejeme všem pohodové prázdniny!

V letošním roce v ranních a odpoledních hodinách zajišťuje výchovný program dětí I. stupně 6 oddělení školní družiny. Je nám líto, ale s ohledem na počet přijatých žáků 1.-3. ročníků můžeme do ŠD zařadit pouze žáky 4.r., 5.r. , kteří mají ve ŠD mladší sourozence nebo žáky ze 4.A, kteří mají v rozvrhu odpolední výuku, případně žáky, kteří žijí s jedním rodičem, který je pracovně vytížen. Ostatním žákům nabízíme možnost návštěvy klubu od 3.10. nebo mohou za 100,-Kč měsíčně využít pouze ranní ŠD. Péče o děti je ve ŠD zajištěna od 6,30 do 17,30. ŠD se jako součást naší školy zapojuje do dění naší školy a podílí se na mnoha akcích, programech a projektech. Každé úterý (říjen-duben) od 4.10. -25.4. vždy od 13:45-15:00 budou probíhat akce s názvem ZDOD (zábavné duhové odpoledne družiny). Žáci se pravidelně každý týden vystřídají u vychovatelek ŠD, které pro ně mají vždy připravený program zaměřený např.: na upevňování znalostí a dovedností v oblasti: anglického jazyka, výtvarné výchovy a turistiky, pracovní činnosti, práce se dřevem, dramatické výchovy, společenské a pohybové hry, výlety či jiné akce. V průběhu roku se děti mohou těšit na spoustu akcí, které pro ně vychovatelky ŠD naplánovaly. Prožijeme společně duhová odpoledne.

Děti obdržely zápisníky ŠD, které slouží ke vzájemné komunikaci a naleznete zde podstatné informace o provozu ŠD. V případě, že dítě bude odcházet s doprovodem v jiný čas než v ten, který jste uvedli do přihlášky, oznamte tuto skutečnost prostřednictvím zápisníku. V případě, že bude dítě odcházet ze školy samo, oznamte tuto skutečnost prostřednictvím písemného dokladu, který je archivován a je vám k dispozici v prostorách ŠD či ve vrátnici školy.
ZŠ JESENIOVA 96/2400, Praha 3

ODCHOD ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016/2017 

Moje dítě:________________________________ ze třídy:___________

bude dne:_________ v ____ hodin odcházet ze školní družiny samo.

Jsem si vědom/a zodpovědnosti. Děkuji.

V Praze dne:____________         Podpis rodičů:____________

Vedoucí školní družiny Elen Šimáková tel.777 479 031, simakova@zsjeseniova.cz. Od 27.3. zastupuje E. Mrázková.

Od 27.3. 2017 do odvolání nebude přítomna vedoucí ŠD E.Šimáková. Od 3.4. bude její oddělení pracovat pod vedením E. Reisové. V případě potřeby se obracejte na Evu Mrázkovou. (mrazkova@zsjeseniova.cz)

Pracovnice školní družiny: Jarmila Bláhová, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová, Eva Mrázková, Hana Miškovská, Markéta Rubková, Elen Šimáková – od 27.3. nepřítomna, zástup E. Reisová

Kontakt na vychovatelky ŠD: jozova@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz, mrazkova@zsjeseniova.cz, miskovska@zsjeseniova.cz, rubkova@zsjeseniova.cz, simakova@zsjeseniova.cz

Pracovnice školního klubu: Jarmila Bláhová, blahova@zsjeseniova.cz. Především pro žáky II. stupně je otevřen Školní klub mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. (Od října do dubna) PO-ČT od 11:45 – 16:00 hod. Další info. v hlavní menu nabídce školy.

Rozdělení tříd ve školním roce 2016/2017 Prožijme duhová odpoledne

oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna
1.oddělení

Elen Šimáková

Od 3.4. 2017 přebírá oddělení E. Reisová.

1.A + 3.A + 4.A ŠD1
2.oddělení Eva Mrázková – zástup vedoucí ŠD 1.B + 3.A + 4.A ŠD2
3.oddělení Ilona Kramlová 1.C + 3.A + 4.A + 4.B 3.C
4.oddělení Markéta Rubková 2.A + 2.C+ 5.B 2.C
5.oddělení Hana Miškovská 2.B + 2.C+ 1.C 3.B
6.oddělení Miroslava Jozová 3.B+ 3.C+ 4.A+ 5.B 4.B

INFORMACE K ÚHRADĚ ZA DRUŽINU

 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 6.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,-Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 800 (I. pololetí šk. roku) + 1200 (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů

[doptg id=“4″]

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Školní družina je určena pro žáky 1.-3. tříd, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 4.-5.tříd.
 • Provozní doba ŠD: ranní provoz od 6,30 do 7,45 hodin, příchod dětí nejpozději v 7,30 hod., odchody žáků ze ŠD ve 13,30 a 15,30 hod., od 16 hod. jsou všichni zbývající žáci soustředěni v oddělení u vchodu do ŠD, koncová družina je do 17,30 hod.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. v měsíci).
 • Oddělení se naplňují do počtu 25 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů.
 • Změny v odchodech žáka musí rodiče písemně sdělit vychovatelce.
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je pouze se souhlasem rodičů a nikoliv před 15 hod.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na nástěnkách v chodbě ŠD, mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny vychovatelka odvádí v 7:40 hod. všechny děti do šatny, odkud v 7:45 děti odchází do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující, odvádí je na oběd, kde má po celou dobu oběda nad dětmi dozor. V případě, že dítě navštěvuje ŠD a odchází po vyučování nebo po obědě, musí se dítě dostavit se zápisníkem do ŠD, kde ho předloží vychovatelce ŠD. Vychovatelka zkontroluje Odchody žáků zaznamenává vychovatelka ŠD do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody v 13.30, 15.30 a po 16té hodině řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Není přípustné uvolnit dítě z družiny na základě telefonické informace rodičů.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu.
 • Do ŠD mohou být dočasně umístěny děti, které do ní nechodí (závažný důvod, dělené hodiny, čekání na kroužek, to vše v případě, pokud to dovolí kapacita oddělení).
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2017/2018

 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (180 žáků) a na základě vyplněného zápisního lístku a přihlášky, které lze na počátku šk. r. ještě upravit/doplnit. Tyto dokumenty odevzdejte nejpozději do 21.6.2017.
 1. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity ŠD.
 2. Přednostně budou přijímáni žáci 1.-3. ročníku zaměstnaných zákonných zástupců, kteří nejsou na mateřské, či rodičovské dovolené.
 3. Přijímáni budou žáci 1.-3. ročníku, jejichž zákonní zástupci jsou na mateřské či rodičovské dovolené a prokážou, že nejpozději do 3 měsíců od zahájení šk.roku 2017/2018 nastoupí do zaměstnání.
 4. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni žáci 4. – 5. ročníku. Upřednostněni budou ti, kteří, mají ve školní družině mladšího sourozence a jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnaní a využívajídružinu denně a v co největší míře. V případě těchto žáků bude sestaven pořadník. V okamžiku uvolnění místa budete informováni. Pro žáky 4. – 5. ročníku nabízíme dále školní klub.
 5. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně tento žák závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Děkujeme.

Akce školní družiny

Vážení rodiče, veškeré fotografie z našich akcí naleznete
na stránkách: http://www.rajce.idnes.cz/ v albu: zlutaruze.

Nabídka pro letní využití: Sportovni-kempy_PrimestskyTABOR_PRAHA_ALL_4-2017_01_nahled

Dne 19.6. a 22.6. nám přijde zpříjemnit odpoledne návštěva z LOGISCOOLu. Určitě se dozvíme něco zajímavého.

Další akce na které se děti mohou těšit – divadlo ve Vozovně Žižkov, kino Flora a 15.6. spaní v družině s opékáním buřtů.

Dne 29.5.2017 se uskutečnil celodružinový výlet autobusem do přírodního bludiště v Praze – Radotín se soutěží o Ariadninu nit.

Čarodějnické odpoledne ŠD M. Jozové
ŠD

Výlet na Vítkov – tank

27.4. 2017 Technické muzeum

25.4. 2017 Divadlo – POHÁDKA O BUDULÍNKOVI A SMOLÍČKOVI

Velikonoce – pletení pomlázek

28.3.2017 Toboga Fantasy Zličín

Bubnování Susho

Tvoření

27.2.2017 Trilobití park a dílny

20.2.2017 Divadlo Vanda a Standa – Výukový program o energii

14.2.2017 Bruslení pod Žižkovskou věží

14.2. Zahájení projektu: „ABECEDA ZDRAVÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. Pro děti jsou naplánovány na únor- duben akce a aktivity, které jsou zaměřené na upevnění zdravého životního stylu a získání základních znalostí a dovedností v oblasti výchovy ke zdraví.

Aktivní pohyb, Bezpečné chování, Energie, Cvičení, Empatie, Dentální hygiena, Zdravověda, Dopravní výchova , Relaxace, Alergie, Výživa, Infekce a nemoce