logo

 

Základní informace

 

 

Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku. Na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku.Družina má sedm oddělení a je v ní v letošním školním roce 2019/2020 zapsáno 180 žáků.  ŠD se jako součást  školy zapojuje do dění školy a podílí se na mnoha akcích, programech a projektech. Každé úterý (září-červen) probíhají akce s názvem ZOD (zábavné odpoledne družiny).

Vedoucí školní družiny :
Eva Mrázková,  tel. 774 041 480, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny:  Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová, Eva Reisová,  Markéta Rubková, Elen Šimáková, Petra Hoštáková

Kontakt na vychovatelky ŠD: hostakova@zsjeseniova.cz, jozova@zsjeseniova.cz, konovalenko@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz, mrazkova@zsjeseniova.cz, rubkova@zsjeseniova.cz, simakova@zsjeseniova.cz,   reisova@zsjeseniova.cz

Školního přístav: Z provozních a personálních důvodů je přístav ve školním roce 2019-2020 mimo provoz.

Rozdělení žáků do oddělení školní družiny: 2019-2020

Oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna
1.oddělení Mrázková Eva  1.A + 4.B + 5.B  ŠD přízemí
2.oddělení Markéta Rubková, Dis.  1.B + 4.A + 5.A  ŠD přízemí
3.oddělení Šimáková Elen  1.C + 4.A   1.C
4.oddělení Kramlová Ilona  2.A + 4.C  1.B
5. oddělení Reisová Eva  2.B + 4.A  2.B
6.oddělení Miroslava Jozová  3.B + 4.B  Školní přístav 
7.oddělení Hoštáková Petra – ze strany vychovatelky došlo k ukončení prac.poměru na naší škole. Z organizačních důvodů je oddělení ŠD do 13.30 suplováno, následně rozděleno. Situaci řešíme. Pevně věříme, že se nám ji během příštího týdne podaří vyřešit. Děkujeme za pochopení. 3.A + 4.C  5.C
Úhrada za školní družinu
 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 15.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,- Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 1000,-Kč (I. pololetí šk. roku) + 1000,-Kč (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů
Řád školní družiny
 • Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě vyplněné přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. v měsíci).
 • Provozní doba ŠD: ranní provoz od 6,30 do 7,45 hodin, příchod žáků nejpozději v 7,35 hod.
 • Odchody žáků ze ŠD: po obědě vestibulem školy, 13,30-13.50 postranním vchodem ŠD, 15,30-15.45 vestibulem školy, od 15.50 postranním vchodem školní družiny, kde jsou všichni zbývající žáci soustředěni, koncová družina je do 17,30 hod.
 • Oddělení se naplňují do počtu 27 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů.
 • Notýsek ŠD, který žáci obdrží na začátku školního roku, slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami.
 • Změny v odchodech žáka musí rodiče písemně sdělit vychovatelce v notýsku školní družiny.
 • Mimořádný samostatný odchod žáka musí být uveden v žádosti o uvolnění, která je dostupná v dokumentech školní družiny. Na telefonické žádosti a SMS nebude brán zřetel !
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně, a to odhláškou dostupnou v dokumentech školní družiny.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je možné pouze se souhlasem rodičů od 15.30 a od 2. ročníků.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na nástěnkách v chodbě ŠD, mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny vychovatelka odvádí v 7:40 hod. všechny děti do šatny, odkud v 7:45 děti odchází do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující, odvádí je na oběd, kde má po celou dobu oběda nad dětmi dozor. V případě, že dítě navštěvuje ŠD a odchází po vyučování nebo po obědě, musí se dítě dostavit se zápisníkem do ŠD, kde ho předloží vychovatelce ŠD. Vychovatelka zkontroluje odchody žáků a zaznamenává je do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody po obědě, v 13.30, 15.30 a po 15.50 hodině řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu a hygieny.
 • Do ŠD mohou být dočasně umístěny děti, které do ní nechodí (závažný důvod, dělené hodiny, čekání na kroužek, to vše v případě, pokud to dovolí kapacita oddělení).
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.
Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2019/2020
 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (180 žáků) na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, které lze na počátku školního roku ještě upravit/doplnit. Tyto dokumenty odevzdejte nejpozději do 20.6.2019ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržování zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 3. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity školní družiny.
 4. Přednostně budou přijímáni žáci 1.- 4. ročníku.
 5. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni i žáci 5. ročníku.
 6. V případě, že počet přihlášek bude vyšší, než počet volných míst, o přijetí do školní družiny rozhodne losování.
 7. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny.

 

Dokumenty školní družiny ke stažení:
Přihláška do školní družiny
Zápisní lístek ŠD 19-20
Žádost-o-uvolnění-ze-ŠD
Odhláška-ze-ŠD-od-2018

 

 

Akce školní družiny 2019/2020

 

Co nás čeká:

19.11.2019 Toboga Fantasy Zličín – zábavné sportovní odpoledne (13.00 – 17.15)

 

Co již proběhlo:

5.11.2019 Ateliér Gobelada – výtvarná dílna – batikování 

31.10.2019 Halloween na Vítkově – sportovní soutěže, beach volejbal, odměny  

22.10.2019 Exkurze Letiště V. Havla – Projekt ŠKOLA HROU – DOPRAVA  

Výsledek obrázku pro airbus a380

16.10.2019 Dýňování – výzdoba ŠD

   

8.10., 15.10., 22.10. 2019 Beach volejbal Vítkov  (14.00-15.00)

 

2.10.2019 Kino Aero – představení Lví král

27.9.2019 Dopravní hřiště – Projekt ŠKOLA HROU – DOPRAVA