logo

 

Základní informace

Školní družina bude ve dnech vánočních prázdnin 21.12.2020 – 3.1.2021 uzavřena. Její činnost bude obnovena 4.1.2021.

 

Provoz školní družiny od 4.1.2021

Ve školní družině je povinné nosit roušku, prosíme rodiče, aby děti měly minimálně 2 ks.

Ranní školní družina není v provozu !!

Odpolední provoz: od konce vyučování do 17,00 hodin
Odchody žáků ze školní družiny:

12.00 – po vyučování vestibulem školy 

13.30 – 1.A, 1.B, 1.C postranním vchodem školní družiny 

13.40 – 2.A, 2.B, 2.C postranním vchodem školní družiny 

15.30 – 1.A, 1.B, 2.C postranním vchodem školní družiny 

15.30 – 2.A, 2.B, 1.C vestibulem školy (do 15.40) 

od 15.40 – postranním vchodem školní družiny 

Rozdělení žáků do oddělení školní družiny od 4.1.2021

 

 1. oddělení  Mrázková Eva  1.B  ŠD 1
 2. oddělení  Štěpánková Kateřina  1.A  ŠD 2
3. oddělení  Jozová Miroslava  2.A  Přístav
 4. oddělení  Laštovičková Jana  1.C  1.C
 5. oddělení  Kramlová Ilona  2.B  2.B
 6. oddělení  Šimáková Elen  2.C  2.C

 

Vedoucí školní družiny :

Eva Mrázková, 777479031, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny:  Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová,  Elen Šimáková, Mgr. Ilona Kasalová, Jana Laštovičková, Kateřina Štěpánková

Kontakt na vychovatelky ŠD:  jozova@zsjeseniova.cz, kasalova@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz,

mrazkova@zsjeseniova.cz,  simakova@zsjeseniova.cz,   stepankova@zsjeseniova.cz, lastovickova@zsjeseniova.cz, asistentka pidmalivska@zsjeseniova.cz

_____________________________________________________________________________________

Školního přístav: Z provozních a personálních důvodů je přístav ve školním roce 2020-2021 mimo provoz.

Rozdělení žáků do oddělení školní družiny: 2020-2021

Oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna
1.oddělení  Mrázková Eva  1.B + 5.A + 4.A  ŠD1
2.oddělení  Štěpánková Kateřina  1.A + 1/2 3.A  ŠD2
3.oddělení  Jozová Miroslava  3.B + 1/2 4.B  ŠK
4.oddělení  Laštovičková Jana  1.C + 1/2 3.A  1.C
5. oddělení  Kramlová Ilona  2.B + 1/2 2.A  2.B
6.oddělení  Mgr.Kasalová I.- od 1.9.2020 nepřítomna  
7. oddělení  Šimáková Elen  2.C + 1/2 2.A  2.C

Úhrada za školní družinu
 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 15.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,- Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 1000,-Kč (I. pololetí šk. roku) + 1000,-Kč (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů
Řád školní družiny
 • Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku. 
 • Do ŠD je žák přijímán na základě vyplněné přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. dne v měsíci). 
 • Provozní doba ŠD: 

        1. Ranní provoz: od 6,30 do 7,45 hodin, příchod žáků nejpozději v 7,35 hodin.  

        Vzhledem k tomu, že v ranní školní družině jsou pohromadě žáci ze všech oddělení ŠD, je na zvážení rodičů, zda bude mít dítě roušku, nebo jinou ochranu úst a nosu. 

        2. Odpolední provoz: 

        Odchody žáků ze ŠD: 

        13,30 – 1.ODDĚLENÍ, 2. ODDĚLENÍ, 4. ODDĚLENÍ postranním vchodem ŠD 

        13,40 – 5. ODDĚLENÍ, 7. ODDĚLENÍ postranním vchodem ŠD 

        13,50 – 3. ODDĚLENÍ, 6. ODDĚLENÍ postranním vchodem ŠD 

        15,30 – 1. ODDĚLENÍ, 2. ODDĚLENÍ, 7. ODDĚLENÍ postranním vchodem ŠD 

        15,30 – 3. ODDĚLENÍ, 4. ODDĚLENÍ hlavním vchodem školy 

        15,40  5. ODDĚLENÍ, 6. ODDĚLENÍ hlavním vchodem školy 

Poté se vždy 2 oddělení stabilně slučují do koncových skupin, koncová družina je do 17,30 hodin a děti odcházejí postranním vchodem ŠD. 

 • Oddělení se naplňují do počtu 27 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků. 
 • V zápisním lístku a notýsku ŠD rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů. Notýsek ŠD žáci obdrží na začátku školního roku a slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami. 
 • Žádáme, aby rodič vždy psal do notýsku přesný čas odchodu dítěte ze ŠD. 
 • V případě, že má dítě odcházet po obědě, bude v notýsku uvedeno: NEJDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. Odchody po obědě zajišťují třídní učitelé.
 • Mimořádný samostatný odchod žáka musí být uveden v žádosti o uvolnění, která je dostupná v dokumentech školní družiny. Na telefonické žádosti a SMS nebude brán zřetel ! 
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně, a to odhláškou dostupnou v dokumentech školní družiny. 
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je možné pouze se souhlasem rodičů od 15.30 a od 2. ročníků. 
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na nástěnkách v chodbě ŠD, mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče. 
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny vychovatelka odvádí v 7:40 hod. všechny děti do šatny, odkud v 7:45 děti odchází do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučujícíDěti jsou již naobědvané. Vychovatelka zkontroluje odchody žáků a zaznamenává je do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody ve 13.30, 15.30 a po 15.50 hodině řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům. 
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu a zvýšené hygieny. 
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno. 

        

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2020/2021
 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (180 žáků) na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, který lze doplnit až na počátku školního roku . Tyto dokumenty odevzdejte nejpozději do 22.6.2020 ve vestibulu školy.  ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržování zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 3. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity školní družiny.
 4. Přednostně budou přijímáni žáci 1.- 4. ročníku.
 5. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni i žáci 5. ročníku.
 6. V případě, že počet přihlášek bude vyšší, než počet volných míst, o přijetí do školní družiny rozhodne losování.
 7. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny.
Dokumenty školní družiny ke stažení:

Přihláška do školní družiny 2020-2021

Zápisní lístek ŠD 20-21

Žádost-o-uvolnění-ze-ŠD
Odhláška-ze-ŠD-od-2018

 

Kroužky – informace na 1. pololetí

Kroužky v 1.pololetí šk.r. 2020-2021 budou opět probíhat pod záštitou agentury KROUŽKY, tel: 770 696 096, praha@krouzky.cz, podrobnější informace najdete vždy na: www.krouzky.cz. Informace o přihlašování Vám budou včas oznámeny.

Akce školní družiny 2020/2021

 22.9.2020 Canisterapie se psy Borůvkou a Fidorkou (14.00-15.00)

 Krokodýlí ZOO Praha ( 2.skupiny 13.00-15.00) – termíny 10.3. a 18.3.2020 jsou zrušeny, nahrazeny budou září – říjen 2020.