logo

Základní informace

ORGANIZACE ODCHODŮ ZE ŠKOLY   OD 28.2.2022 

ZMĚNA KROUŽKY: ŽÁCI SE PO SKONČENÍ KROUŽKU MOHOU VRACET ZPĚT DO ŠKOLNÍ DRUŽINY!

Odchody ze školní družiny/ze školy  – 1.A,B,C

ŠD:

12:20 – PO OBĚDĚ, RODIČE VYZVEDÁVAJÍ VE VESTIBULU ŠKOLY

13:15 – POSTRANNÍM VCHODEM ŠD

15:30 – 17:30 POSTRANNÍM VCHODEM ŠD

ZE ŠKOLY:

 • POKUD DÍTĚ NEPŮJDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, ODCHÁZÍ PO VYUČOVÁNÍ/BEZ OBĚDA. VÝUKA UKONČENA V 11:40. RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DÍTĚ VE VESTIBULU ŠKOLY, JE NUTNO RESPEKTOVAT PŘESUN DĚTÍ ZE TŘÍDY DO ŠATNY. ŽÁDÁME VŠAK O VČASNÉ VYZVEDÁVÁNÍ. TŘ.UČ. NEMŮŽE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ČEKAT S DÍTĚTEM NA VÁŠ PŘÍCHOD, DÍTĚ BUDE ČEKAT VE VESTIBULU.
 • POKUD DÍTĚ NECHODÍ DO DRUŽINY, ODCHÁZÍ NA OBĚD V DOPROVODU TŘ. UČ., PAK ODCHÁZÍ Z OBĚDA SAMO CCA 12:10.

RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DÍTĚ VE VESTIBULU ŠKOLY/ ODCHÁZÍ SAMO.  INFORMUJTE O ODCHODECH   TŘ. UČ. A VYCH. ŠD.

 

Odchody ze školní družiny/ ze školy   – 2.A,C

ŠD:

12:30 – PO OBĚDĚ (pondělí, úterý, pátek), RODIČE VYZVEDÁVAJÍ VE VESTIBULU ŠKOLY

13:30 – POSTRANNÍM VCHODEM ŠD (TO PLATÍ I PRO ODCHODY PO OBĚDĚ VE středu a čtvrtek)

15:45 – 17:30 POSTRANNÍM VCHODEM ŠD

 ZE ŠKOLY:

 • POKUD DÍTĚ NEPŮJDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, ODCHÁZÍ PO VYUČOVÁNÍ/BEZ OBĚDA. VÝUKA UKONČENA V 11:40 (PONDĚLÍ, ÚTERÝ, PÁTEK) A VE 12:35 (STŘEDA A ČTVRTEK).

RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ  DÍTĚ VE VESTIBULU ŠKOLY, JE NUTNO RESPEKTOVAT PŘESUN DĚTÍ ZE TŘÍDY DO ŠATNY. ŽÁDÁME VŠAK O VČASNÉ VYZVEDÁVÁNÍ. VYUČUJÍCÍ NEMŮŽE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ČEKAT S DÍTĚTEM NA VÁŠ PŘÍCHOD, DÍTĚ BUDE ČEKAT VE VESTIBULU.

 • POKUD DÍTĚ NECHODÍ DO DRUŽINY, ODCHÁZÍ NA OBĚD V DOPROVODU VYUČUJÍCÍ, PAK ODCHÁZÍ Z OBĚDA SAMO CCA 12:10/13:05.

RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DÍTĚ VE VESTIBULU ŠKOLY/ ODCHÁZÍ SAMO.  INFORMUJTE O ODCHODECH TŘ. UČ. A VYCH. ŠD.

 Odchody ze školní družiny/ze školy   – 3.A,B,C

ŠD:

13:15 – PO OBĚDĚ, VESTIBULEM ŠKOLY, RODIČE VYZVEDÁVAJÍ VE VESTIBULU ŠKOLY

13:45 – POSTRANNÍM VCHODEM ŠD

15:30 – VESTIBULEM ŠKOLY, RODIČE VYZVEDÁVAJÍ VE VESTIBULU ŠKOLY

OD 15:40 POSTRANNÍM VCHODEM ŠD

ZE ŠKOLY:

 • POKUD DÍTĚ NEPŮJDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, ODCHÁZÍ PO VYUČOVÁNÍ/BEZ OBĚDA. VÝUKA UKONČENA VE 12:35. RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DÍTĚ VE VESTIBULU ŠKOLY, JE NUTNO RESPEKTOVAT PŘESUN DĚTÍ ZE TŘÍDY DO ŠATNY. ŽÁDÁME VŠAK O VČASNÉ VYZVEDÁVÁNÍ. VYUČUJÍCÍ NEMŮŽE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ČEKAT S DÍTĚTEM NA VÁŠ PŘÍCHOD, DÍTĚ BUDE ČEKAT VE VESTIBULU.
 • POKUD DÍTĚ NECHODÍ DO DRUŽINY, ODCHÁZÍ NA OBĚD V DOPROVODU VYUČUJÍCÍ, PAK ODCHÁZÍ Z OBĚDA SAMO CCA 13:05.

RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ DÍTĚ VE VESTIBULU ŠKOLY/ ODCHÁZÍ SAMO.  INFORMUJTE O ODCHODECH TŘ. UČ. A VYCH. ŠD.

 Odchody ze školní družiny/ze školy   – 4.A,B

ŠD:

13:20 – PO OBĚDĚ, VESTIBULEM ŠKOLY, RODIČE VYZVEDÁVAJÍ VE VESTIBULU ŠKOLY

14:00 – POSTRANNÍM VCHODEM ŠD

15:30 – VESTIBULEM ŠKOLY, RODIČE VYZVEDÁVAJÍ VE VESTIBULU ŠKOLY

OD 15:40 – POSTRANNÍM VCHODEM ŠD

ZE ŠKOLY:

 • POKUD ŽÁK NEPŮJDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, ODCHÁZÍ PO VYUČOVÁNÍ, BEZ OBĚDA. VÝUKA UKONČENA VE 12:35. /4.A  PO 13:30, oběd, odchod ze školy 14:00/
 • POKUD DÍTĚ NECHODÍ DO DRUŽINY, ODCHÁZÍ NA OBĚD, PAK ODCHÁZÍ Z OBĚDA SAMO CCA 13:15/14:00.

RODIČE VYZVEDÁVÁJÍ  DÍTĚ VE VESTIBULU ŠKOLY/ODCHÁZÍ SAMO.  INFORMUJTE O ODCHODECH TŘ. UČ. A VYCH. ŠD.

 Rozdělení žáků do oddělení školní družiny: 

Oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna
1.oddělení Mrázková Eva 1.A + 1/3 2.A ŠD1
2.oddělení Štěpánková Kateřina 1.B  ŠD2
3.oddělení Laštovičková Jana 1.C + 1/3 2.A  3.B
4.oddělení Kramlová Ilona 2.C + 1/3 2.A 1.B
5. oddělení Jozová Miroslava 3.A + 1/2 3.B  ŠK
6. oddělení    Šimáková Elen 3.C + 1/2 3.B   3.C
7. oddělení Plisková Dana, asist. Pidmalivska Maryna 4.A + 4.B 4.B

 

 

—————————————————————————————————————————————————-

Vedoucí školní družiny :

Eva Mrázková, 777479031, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny: Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová, Elen Šimáková, Jana Laštovičková, Kateřina Štěpánková, Pliskova Dana

Kontakt na vychovatelky ŠD: mrazkova@zsjeseniova.cz, jozova@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz, simakova@zsjeseniova.cz, stepankova@zsjeseniova.cz, lastovickova@zsjeseniova.cz, pliskova@zsjeseniova.cz


Úhrada za školní družinu
 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 15.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,- Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 1000,-Kč (I. pololetí šk. roku) + 1000,-Kč (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů
Řád školní družiny
 • Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě vyplněné přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. dne v měsíci).
 • Provozní doba ŠD:

1. Ranní provoz:  pondělí – pátek od 6,30 do 7,45 hodin, příchod žáků nejpozději v 7,30 hodin. 

2. Odpolení provoz:  pondělí – pátek do 17,30

 • Oddělení se naplňují do počtu 27 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku a notýsku ŠD rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů. Notýsek ŠD žáci obdrží na začátku školního roku a slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami.
 • Žádáme, aby rodič vždy psal do notýsku přesný čas odchodu dítěte ze ŠD.
 • V případě, že má dítě odcházet po obědě, bude v notýsku uvedeno: NEJDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. Odchody po obědě zajišťují třídní učitelé.
 • Mimořádný samostatný odchod žáka musí být uveden v žádosti o uvolnění, která je dostupná v dokumentech školní družiny. Na telefonické žádosti a SMS nebude brán zřetel !
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně, a to odhláškou dostupnou v dokumentech školní družiny.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je možné pouze se souhlasem rodičů od 15.30 a od 2. ročníků.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na nástěnkách v chodbě ŠD, mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny vychovatelka odvádí v 7:40 hod. všechny děti do šatny, odkud v 7:45 děti odchází do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující. Děti jsou již naobědvané. Vychovatelka zkontroluje odchody žáků a zaznamenává je do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody ve 13.30, 15.30 a po 15.50 hodině řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu a zvýšené hygieny.
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2020/2021
 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (180 žáků), na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, který lze doplnit až na počátku školního roku. Přihlášku a zápisní lístek odevzdejte nejpozději do 24.6.2021 ve vestibulu školy. ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržování zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 3. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity školní družiny.
 4. Přednostně budou přijímáni žáci 1.- 4. ročníku.
 5. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni i žáci 5. ročníku.
 6. V případě, že počet přihlášek bude vyšší, než počet volných míst, o přijetí do školní družiny rozhodne losování.
 7. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny.
Dokumenty školní družiny ke stažení:

Žádost-o-uvolnění-ze-ŠD

Odhláška-ze-ŠD-od-2018

 

Kroužky – informace na 1. pololetí

Kroužky v 2.pololetí šk.r. 2021-2022 budou opět probíhat pod záštitou agentury KROUŽKY, tel: 770 696 096, praha@krouzky.cz, podrobnější informace najdete vždy na: www.krouzky.cz. Informace o přihlašování Vám budou včas oznámeny.

Akce školní družiny 2021/2022

 

 

21.9.2021 Toboga fantasy Zličín – 1.-3.oddělení ŠD  (13.00-17.30)

1.10.2021 Solná jeskyně (13.30-15.30)

8.10.2021 Kino Aero (14.00-15.30)

13.10.2021 Čokoládovna Šestajovice – 1.-3.oddělení ŠD  (13.00-16.30)

19.10.2021 Projekt „BEZPEČNÝ PES“ (14.00-15.30)

10.11.2021 Divadlo Řimbaba – Čertovská pohádka (14.00-15.30)

15.11.2021 Exkurze Letiště Václava Havla (13.00 – 17.00)

18.11.2021 – Pečení vánočního cukroví  3.oddělení (14.00-16.00)

22.-23.11.2021 – Pečení vánočního cukroví 7.oddělení (14.00-16.00)

24.11.2021 – Pečení vánočního cukroví 1.oddělení (14.00-16.00)

25.11.2021 – Pečení vánočního cukroví  2.oddělení (14.00-16.00)

8.12.2021 Vánoční program na zámku Loučeň (1.-3.oddělení) – 12.00- cca 17.15

10.12.2021 Bruslení pod Žižkovskou věží  – oddělení I.Kramlové

Screenshot_20211209-111709_TVOD

01/2022  Exkurze muzea a stadionu SK Slavia Praha (13.30 – 15.30)-termín bude upřesněn 

 

 

Krokodýlí ZOO Praha ( 2.skupiny 13.00-15.00) – termíny 10.3. a 18.3.2020 jsou zrušeny, nahrazeny budou září – říjen 2021.