logo

Základní informace

 

 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 17.5.2021

Ranní školní družina je v provozu

úterý-pátek  od 6.30 do 7.45

V pondělí není ranní školní družina v provozu z důvodu testování.

 

 Rozdělení žáků do oddělení školní družiny: 

 

Oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna
1.oddělení Mrázková Eva 1.B + 1/2 1.C ŠD1
2.oddělení Štěpánková Kateřina 1.A + 1/2 1.C ŠD2
3.oddělení Jozová Miroslava 3.B  ŠK
4.oddělení Laštovičková Jana 3.A 1.C
5. oddělení Kramlová Ilona 2.B  2.B
6. oddělení    Šimáková Elen 2.C   2.C
7. oddělení Pidmalivska Maryna 2.A 2.A
8. oddělení Pliskova Dana 4.B+ 4.A 5.A

 

Odchody žáků ze ŠD:

12.00 – vestibul školy (po vyučování, nejdou do ŠD)

12.55 – vestibul školy (po vyučování, nejdou do ŠD)

———————————————————————————-

13.15 – 1.A,B,C boční vchod ŠD

13.30 – 2.A,B,C boční vchod ŠD

13.45 – 3.A,B boční vchod ŠD

14.00 – 4.A,B boční vchod ŠD

————————————————————————————

15.30 – 1.A,B,C boční vchod ŠD

15.40 – 2.A,B,C boční vchod ŠD

15.30 – 3.A,B  vestibul školy

15.40 – 4.A,B vestibul školy

Poté se vždy 2 oddělení stabilně slučují do koncových skupin, koncová družina je do 17,30 hodin a děti odcházejí postranním vchodem ŠD.

—————————————————————————————————————————————————-

Vedoucí školní družiny :

Eva Mrázková, 777479031, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny: Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová, Elen Šimáková, Jana Laštovičková, Kateřina Štěpánková, asistentka Maryna Pidmalivska

Kontakt na vychovatelky ŠD: jozova@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz, mrazkova@zsjeseniova.cz, simakova@zsjeseniova.cz, stepankova@zsjeseniova.cz, lastovickova@zsjeseniova.cz, asistentka pidmalivska@zsjeseniova.cz


Úhrada za školní družinu
 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 15.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,- Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 1000,-Kč (I. pololetí šk. roku) + 1000,-Kč (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů
Řád školní družiny
 • Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě vyplněné přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. dne v měsíci).
 • Provozní doba ŠD:

1. Ranní provoz:  úterý – pátek od 6,30 do 7,45 hodin, příchod žáků nejpozději v 7,35 hodin. V pondělí je z důvodu testování ranní provoz přerušen.

2. Odpolení provoz:  pondělí – pátek do 17,30

 • Oddělení se naplňují do počtu 27 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku a notýsku ŠD rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů. Notýsek ŠD žáci obdrží na začátku školního roku a slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami.
 • Žádáme, aby rodič vždy psal do notýsku přesný čas odchodu dítěte ze ŠD.
 • V případě, že má dítě odcházet po obědě, bude v notýsku uvedeno: NEJDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. Odchody po obědě zajišťují třídní učitelé.
 • Mimořádný samostatný odchod žáka musí být uveden v žádosti o uvolnění, která je dostupná v dokumentech školní družiny. Na telefonické žádosti a SMS nebude brán zřetel !
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně, a to odhláškou dostupnou v dokumentech školní družiny.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je možné pouze se souhlasem rodičů od 15.30 a od 2. ročníků.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na nástěnkách v chodbě ŠD, mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny vychovatelka odvádí v 7:40 hod. všechny děti do šatny, odkud v 7:45 děti odchází do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující. Děti jsou již naobědvané. Vychovatelka zkontroluje odchody žáků a zaznamenává je do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody ve 13.30, 15.30 a po 15.50 hodině řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu a zvýšené hygieny.
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2020/2021
 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (180 žáků), na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, který lze doplnit až na počátku školního roku. Přihlášku a zápisní lístek odevzdejte nejpozději do 24.6.2021 ve vestibulu školy. ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržování zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 3. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity školní družiny.
 4. Přednostně budou přijímáni žáci 1.- 4. ročníku.
 5. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni i žáci 5. ročníku.
 6. V případě, že počet přihlášek bude vyšší, než počet volných míst, o přijetí do školní družiny rozhodne losování.
 7. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny.
Dokumenty školní družiny ke stažení:

Žádost-o-uvolnění-ze-ŠD

Odhláška-ze-ŠD-od-2018

 

Kroužky – informace na 1. pololetí

Kroužky v 1.pololetí šk.r. 2020-2021 budou opět probíhat pod záštitou agentury KROUŽKY, tel: 770 696 096, praha@krouzky.cz, podrobnější informace najdete vždy na: www.krouzky.cz. Informace o přihlašování Vám budou včas oznámeny.

Akce školní družiny 2020/2021

22.9.2020 Canisterapie se psy Borůvkou a Fidorkou (14.00-15.00)

Krokodýlí ZOO Praha ( 2.skupiny 13.00-15.00) – termíny 10.3. a 18.3.2020 jsou zrušeny, nahrazeny budou září – říjen 2020.